Skoči do osrednje vsebine

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I (m/ž) v Oddelku za kadrovske postopke v Kadrovski službi (šifra DM 2469), ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI (m/ž) v Oddelku za plače v Kadrovski službi (šifra DM 2568)

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja prosti delovni mesti:

 1. STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I (m/ž) v Oddelku za kadrovske postopke v Kadrovski službi (šifra DM 2469)
 2. ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI (m/ž) v Oddelku za plače v Kadrovski službi (šifra DM 2568)

1. STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba;

- najmanj 8 let delovnih izkušenj;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

- dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno) stopnje »ZAUPNO«.  

Opis delovnega mesta:

-  usklajevanje različnih nalog pri pripravi in izvedbi projekta predsedovanja Republike Slovenije Evropski Uniji;

- kadrovsko – organizacijske naloge – zagotavljanje kadrov za priprave na predsedovanje in njegovo izvedbo, organizacija in priprava usposabljanja in izpopolnjevanja za predsedovanje;

- organizacijsko-tehnične naloge za zagotavljanje priprav na predsedovanje in njegove logistične izvedbe;

- organiziranje, vodenje in nadzor nad delom;

- izvajanje postopkov javnih naročil;

- sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja;

- vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja;

- opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje.

2. ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:

- končano najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) ali višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),

- najmanj 2 leti delovnih izkušenj;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

- dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno) stopnje »ZAUPNO«.  

Opis delovnega mesta:

 • dela in naloge v zvezi z zavarovanji javnih uslužbencev v ministrstvu in v tujini;
 • dela in naloge v zvezi s socialnimi zavarovanji partnerjev javnih uslužbencev v tujini;
 • vodenje zahtevnejših evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
 • izvajanje zahtevnejših administrativno tehničnih opravil;
 • druge administrativne naloge v Kadrovski službi, vezane na pravice javnih uslužbencev.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
 3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 1. soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence;
 2. izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov najmanj do stopnje tajnosti »ZAUPNO« (nacionalno).

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranima kandidatoma se bo preverjalo ali imata izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno) do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bosta morala pridobiti do dneva nastopa dela.     

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju kadrovskega poslovanja.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo opravilo izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom za zasedbo prostega delovnega mesta strokovni sodelavec VII/2-I sklenilo delovno razmerje za določen čas do 10.3.2021 (za čas začasno odsotne javne uslužbenke) ter za zasedbo prostega delovnega mesta administrativni ataše VI sklenilo delovno razmerje za določen čas do 31.3.2022 (za čas začasno odsotne javne uslužbenke), in sicer s polnim delovnim časom in 2-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo za delovno mesto v ZKD« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o izvedbi natečaja: Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Iskalnik