Skoči do osrednje vsebine

Sekretar v Sektorju za splošne zadeve (DM 174) | Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu sekretar opravljal v uradniškem nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom tri mesece.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, oziroma v njegovih drugih uradnih prostorih.

 

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma morajo imeti:

 • končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v primerih določenih v 54. členu Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja urada,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
 • vodenje in priprava razpisnih podlag, pogodb in drugih aktov s področja javnega naročanja, javnih razpisov in stvarnega premoženja,  
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s tri ali več let delovnih izkušenj na področju priprave ali vodenja javnih naročil v javnem sektorju po postopkih določenih v Zakonu o javnem naročanju (razen t.i. evidenčnih javnih naročil).

Postopek prijave

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (z označbo: »Za javni natečaj za prosto delovno mesto sekretar v Sektorju za splošne zadeve, št. 100-61/2023 (šifra DM 174)« na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI (https:/www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/) ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.uoim@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec