Skoči do osrednje vsebine

Sekretar (m/ž) v Sektorju za izvedbo sej vlade in analize (šifra DM 626) | Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu sekretar opravljal v nazivu sekretar (46. plačni razred, ki znaša 2.688,10 € bruto). Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s poskusnim delom šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije opravlja svoje naloge.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma morajo imeti:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali magistrsko izobraževanje (drugo bolonjsko stopnjo)/magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo),
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO«,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eni stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, če ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Kandidat mora imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »ZAUPNO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O) oziroma mora ob prijavi na prosto delovno mesto podati soglasje k varnostnemu preverjanju za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »ZAUPNO«.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv pri pripravi in realizaciji sej vlade.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni raven in področje izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu. Za dokazovanje delovnih izkušenj z opravljanjem drugega dela, ki ni bilo delovno razmerje, naj opis delovnih izkušenj vsebuje navedbo naročnika dela, datum začetka in konca opravljanja dela, opis del ter navedbo, katera raven izobrazbe se zahteva za opravljanje teh del;
 3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, če je usposabljanje opravil;
 4. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

5. pisno izjavo, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa v uradnih evidencah;

6. pisno izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »ZAUPNO«, v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O) – če tega dovoljenja še nima.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidati za zaposlitev, ki izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj dokazujejo z opravljanjem drugega dela, ki ni bilo delovno razmerje, morajo vlogi priložiti verodostojno listino, ki jo je izdal naročnik dela, za katerega so opravljali to delo, in iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela, opis del ter navedbo, katera raven izobrazbe se zahteva za opravljanje teh del.

Zaželeno je, da je prijava poslana na priloženem obrazcu, vlogi pa je treba priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije