Skoči do osrednje vsebine

Prosto mesto vodje Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

na podlagi prvega odstavka 118. člena v zvezi z drugim odstavkom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G, 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1B, 23/17-ZSSve in 36/19):

-      prosto mesto vodje Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.

RAZPISNI POGOJI:

V skladu z drugim odstavkom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu se imenuje vodja Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije po določbah, ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva.

Tretji odstavek 117. člena ZDT-1 določa, da je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:

- življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;

- program vodenja državnega tožilstva, ki mora skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti  za izboljšanje njegovega delovanja, način zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev;

- dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, z oznako na ovojnici »prijava za 701-58/2019 -  SDT RS«.

Iskalnik