Skoči do osrednje vsebine

Prosto mesto okrožnega in prosto mesto okrajnega državnega tožilca na ODT v Kopru

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G, 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1B, 23/17 in 36/19; ZDT-1):

a)

  • 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in

b)

  • 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

RAZPISNI POGOJI:

K I/a

Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz­polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so­dniško funkcijo, določene v 8. členu Zako­na o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

K I/b

Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz­polnjuje splošne pogoje za izvolitev v so­dniško funkcijo, določene v 8. členu Zako­na o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

- osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,

- datum in kraj rojstva,

- enotno matično številko občana (EMŠO),

- poštni naslov, na katerem je dosegljiv,

- naslov stalnega ali začasnega prebi­vališča,

- kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.

Prijavi kandidata je potrebno priložiti:

- ži­vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,

- dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in   

- izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav­nega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:

- dokazilo o splošni zdravstveni zmo­žnosti, ki na dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

- podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,

- dokazilo o aktivnem znanju slovenske­ga jezika, če ni opravil pravniškega državne­ga izpita v Republiki Sloveniji,

- pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Rok za prijavo teče od datuma objave poziva v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava poziva in je le informativne narave.

Iskalnik