Skoči do osrednje vsebine

Prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11-ZDT-1, 21/12-ZDU-1F, 47/12-ZDT-1A, 15/13-ZODPol, 47/13-ZDU-1G, 48/13-ZSKZDČEU-1, 19/15-ZDT-1B, 23/17 ZSSve in 36/19; ZDT-1) Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

- eno prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.


RAZPISNI POGOJI:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
- osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
- datum in kraj rojstva,
- enotno matično številko občana (EMŠO),
- poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.

Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
- življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
- dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
- izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
- dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
- podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
- dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
- pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.