Skoči do osrednje vsebine

Pripravniško delovno mesto SVETOVALEC (šifra DM: 92) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana | Uprava Republike Slovenije za probacijo (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1006-18/2021/1
Datum: 22. 4. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena v zvezi s 4. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja pripravniško uradniško delovno mesto za določen čas 10 mesecev
SVETOVALEC (šifra DM: 92) v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Ljubljana.