Skoči do osrednje vsebine

Pravosodni policist, pooblaščena uradna oseba v Prevzgojnem domu Radeče, 2 delovni mesti (DM 8076) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu pravosodni policist opravljal v nazivu pravosodni policist III z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni policist II in pravosodni policist I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto pravosodni policist za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Prevzgojnega doma Radeče,  Pot na brod 23, 1433 Radeče oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: pooblaščena uradna oseba, neenakomerni delovni čas (razpored), dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost, IO sevanje, uniforma.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti uradniški delovni mesti, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

-        da je oseba moškega spola;

-        srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. raven izobrazbe);

-        najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

-        znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine);

-        opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi v enem letu, od sklenitve delovnega razmerja, v skladu s 89. členom ZJU);

-        opravljen in veljaven vozniški izpit B kategorije;

-        državljanstvo Republike Slovenije;

-        ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

-        ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-        zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

-        zoper njega ni izdana pravnomočna odločba o storjenem prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja oziroma pravnomočna odločba o storjenem prekršku v zvezi s proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami ali pravnomočna odločba o storjenem prekršku v zvezi z orožjem;

-        ni uveljavljal pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti;

-        mu ni odvzeta poslovna sposobnost;

-        pri kandidatu ne obstajajo drugi varnostni zadržki po ZIKS-1.

 

Izbrani kandidat bo moral v osemnajstih mesecih po sprejemu v delovno razmerje uspešno opraviti predpisano usposabljanje in zahtevan strokovni izpit skladno z ZIKS-1, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega postopka (I. stopnja).

Delovne naloge

- varovanje mladoletnih oseb in objektov,

- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v domu,

- pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v domu,

- sodelovanje pri ravnanju z mladoletnimi osebami,

- prevozi in spremljanje mladoletnih oseb,

- priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za mladoletne osebe,

- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih sankcij,

- priprava poročil in ocen,

- opravljanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – pravosodni policist,  št. 110-165/2023« na naslov: Prevzgojni dom Radeče, Pot na brod 23, 1433 Radeče, in sicer v roku 15 dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pd.radece@gov.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije