Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Službi za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem, Sekretariat (DM 83) | Ministrstvo za kulturo

Opis delovnega mesta

Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo na tem delovnem mestu naloge opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno, in magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
 • 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kandidati, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Izbrani kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora le-tega opraviti najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi delovnega razmerja, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Delovne naloge

Delovne naloge delovnega mesta so:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva oziroma notranje organizacijske enote,
 • vodenje projektnih skupin,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • delovne naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za kulturo,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji in v upravnih postopkih na II. stopnji.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s smerjo izobrazbe pravo.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JN-100-25/2024-3340, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "Za javni natečaj za delovno mesto podsekretar (šifra 83)" na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec