Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Sektorju za vseživljenjsko učenje v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje (šifra DM 10076) (10076) | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • smer izobrazbe: Pravo
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga mora opraviti naknadno),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

 

Izbrani kandidat bo opravljal naloge z vsebinskega področja Sektorja za vseživljenjsko učenje, predvsem s področja štipendijske politike, študentske prehrane in nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prav tako bo sodeloval pri izvajanju aktivne politike zaposlovanja. Izbrani kandidat bo sodeloval tudi pri pripravi predlogov pravnih in upravnih vlog  ter v postopkih pred sodiščem.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven izobrazbe, smer ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv in izobraževalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela),
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil),
 4. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje izpolnjen obrazec iz priloge ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.


V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec v Sektorju za vseživljenjsko učenje v Direktoratu za trg dela in zaposlovanje (šifra DM 10076)«, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletišču državne uprave GOV.SI ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v roku 90 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletišču državne uprave GOV.SI.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Tini Kokalj na tel. št. (01) 369 7618, o  delovnem področju pa pri Kaji Pungerčar na tel. št. (01) 369 7537.

 

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                        

Besedilo in prijavni obrazec