Skoči do osrednje vsebine

Finančnik VII/2-II v Službi za finance v Uradu za izvajanje kohezijske politike (14099) (14099) | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (druga bolonjska stopnja) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

Delovno področje:

 • sodelovanje s sektorji in službami pri pripravi predloga proračuna s področja evropskih skladov ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise,
 • sodelovanje pri pripravi gradiv s področja evropskih skladov in evidentiranje pogodb,
 • izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije,
 • pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
 • obravnava zahtevkov za izplačila in zahtevkov za povračila, evidentiranje upravičenosti izplačil in priprava podlag za izplačila iz proračuna,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv in izobraževalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela),
 • izjavo kandidata glede znanja uradnega jezika,
 • izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje organu, ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje izpolnjen obrazec iz priloge ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih na sedežu delodajalca.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali v elektronski obliki, na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, z označbo: »Finančnik VII/2-II v Službi za finance v Uradu za izvajanje kohezijske politike (14099)« in sicer v roku 8 dni po objavi na spletišču državne uprave GOV.SI ter na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v šestdesetih dneh po zaključenem postopku izbire.


Informacije o izvedbi postopka dobite pri Tini Kokalj na tel. št. (01) 369 7618, o delovnem področju pa pri Mariji Križan na tel. št. (01) 369 7630.

 

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Besedilo in prijavni obrazec