Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Sektorju za analize in razvoj v Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela (šifra DM 10100) (10100) | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/ specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma najmanj magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/ magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Delovne naloge:

 • izvajanje strokovnih nalog in neposredna pomoč pri vodenju na delu delovnega področja ministrstva oziroma notranje organizacijske enote,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Izbrani kandidat bo opravljal naloge s področja novih trendov dela (npr. prekarnost), posledic dela za posameznike (revščina, socialna vključenost, izgorelost, absentizem), povezovanja mednarodnih (Svet Evrope, OECD) in EU vsebin ter sodelovanja z domačo in tujo raziskovalno akademsko sfero.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv in izobraževalna ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj: kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela),
 3. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje organu, ki objavlja prosto delovno mesto, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje izpolnjen obrazec iz priloge ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil

Izbranemu kandidatu se skladno s prvim odstavkom 73. člena ZJU za čas sklenitve delovnega razmerja za določen čas na delovnem mestu podsekretar določijo pravice oziroma dolžnosti glede na uradniški naziv podsekretar.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca, predvidoma do 31. 7. 2025, s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto podsekretar v Sektorju za analize in razvoj (DM 10100)«, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletišču državne uprave GOV.SI ter na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi postopka dobite pri Petri Stergar na tel. (01) 369 76 10, o delovnem področju pa pri Andražu Bobovniku na tel. (01) 369 78 14.

Besedilo in prijavni obrazec