Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, ponovno objavlja javno objavo za sklenitev delovnega razmerja s kandidati za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Tudi kandidati, ki so bili ob prvi prijavi v okviru razpisa v marcu neuspešni pri preizkusu telesnih zmogljivosti ali se niso uvrstili v ožji izbor, ker v zahtevanem roku niso posredovali dokazila o zaključeni V. stopnji izobrazbe, se lahko ponovno prijavijo na javno objavo, pri čemer jim bodo uspešni rezultati, doseženi na preizkusu telesnih zmogljivosti, psihološkem testiranju, razgovoru z izbirno komisijo ter zdravstvenem in psihološkem pregledu, priznani.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Policiji, Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. 10. 2023 za obdobje enega leta (za čas opravljanja študijskih obveznosti prvega letnika). Pogoj za podaljšanje pogodbe je izpolnitev pogojev za redni vpis v 2. letnik. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 22 (1.048,70 EUR bruto). Študij bo potekal v Višji policijski šoli Policijske akademije, Rocenska cesta 56, Ljubljana Šmartno, ter na območju in v prostorih policijskih enot, kjer bodo kandidati opravljali praktično izobraževanje. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zahteve za prijavo

Kandidat mora za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (kandidat mora pridobiti zahtevano izobrazbo najkasneje do 15. 9. 2023);
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
  • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
  • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
  • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata, za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, pa se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije);
  • da nima dvojnega državljanstva;
  • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo;
  • da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije oziroma ga mora pridobiti najkasneje do 31. 5. 2024;
  • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti.

 

Kandidati morajo pogoje za zaposlitev izpolniti najkasneje do konca razpisnega roka, razen pogoja zahtevane izobrazbe, ki ga morajo izpolniti najkasneje do 15. 9. 2023, in vozniškega dovoljenja B-kategorije najkasneje do 31. 5. 2024. Iz kandidatove vloge mora biti jasno razvidno, kateri pogoj izpolnjuje in kateri pogoj bo izpolnil do navedenega roka.

V izbirnem postopku se bo presojala tudi urejenost kandidatov v skladu z določili Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih (Uradni list RS, št. 14/14, 26/19).

Postopek prijave

Kandidati lahko pošljejo priloženo vlogo s podpisanimi izjavami in soglasjem ter s kopijo spričevala najkasneje do 31. 8. 2023:

Obrazec "Vloga za sklenitev delovnega razmerja" je priložen v objavi.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije