Skoči do osrednje vsebine

Kriminalistični inšpektor - pripravnik (74022) v Generalni policijski upravi, Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, Oddelku za fizikalne preiskave (DM 74022) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva in s polnim delovnim časom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 26. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Nacionalnega forenzičnega laboratorija, Vodovodna cesta 95, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ni član politične stranke in o tem poda pisno izjavo,
 • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • izvajanje nalog po programu pripravništva,
 • po naročilu nadrejenega opravlja druge naloge s svojega področja.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljeno najmanj visokošolsko strokovno ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo s področij strojništva, kovinarstva, fizike ali metalurgije ali najmanj visokošolsko strokovno ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo druge smer z dokončano srednješolsko izobrazbo strojne smeri.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "za javni natečaj – kriminalistični inšpektor - pripravnik, št. 1100‑219/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v roku 30 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije