Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 71.d člena v zvezi s prvim odstavkom 71.č člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19; ZDT-1) objavlja

javni poziv
državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev.

Za evropskega delegiranega tožilca lahko kandidira državni tožilec, ki ima naziv ali izpolnjuje pogoje za imenovanje najmanj v naziv okrožnega državnega tožilca in izpolnjuje posebne pogoje, ki jih določajo pravila Evropskega javnega tožilstva in pravila, ki urejajo pogoje za zaposlitev uradnikov in drugih zaposlenih v institucijah Evropske unije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Evropske delegirane tožilce, ki jih predlaga država članica, na predlog evropskega glavnega tožilca imenuje Kolegij Evropskega javnega tožilstva.

V skladu z 28. členom Kadrovskih predpisov za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi EU) in posebnimi pogoji iz Uredbe 2017/1939/EU je lahko za evropskega delegiranega tožilca imenovan kandidat, ki:
- je državljan ene od držav članic Evropske unije;
- je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;
- predloži ustrezna spričevala, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela;
- je fizično sposoben opravljati delo;
- predloži dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela;
- v času imenovanja za evropskega delegiranega tožilca ne bo starejši od 60 let.

Prijavi je potrebno predložiti dokazila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s Kadrovskimi predpisi EU in posebnimi pogoji iz Uredbe 2017/1939/EU, in sicer:
- izpisek iz Matičnega registra o rojstvu oziroma izjavo, s katero se za namen tega postopka dovoljuje njegova pridobitev Ministrstvu za pravosodje po uradni dolžnosti;
- potrdilo o opravljenem služenju vojaškega roka oziroma ureditvi služenja vojaškega roka ali izjava, da je bilo obvezno služenje vojaškega roka v Republiki Sloveniji odpravljeno pred nastopom kandidatove obveznosti;
- dokazila, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela (npr. zadnja ocena državnotožilske službe);
- dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan objave poziva ni starejše od šestih mesecev;
- dokazila o temeljitem znanju enega od jezikov Unije in o zadovoljivem znanju drugega jezika Unije v obsegu, ki omogoča opravljanje dela (prednost imajo kandidati z znanjem angleškega jezika na visoki ravni, kot dodatna prednost se upošteva znanje francoskega jezika).

Rok za vložitev kandidatur se izteče 15 dni po objavi javnega poziva.

Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom "Prijava za 701-42/2020".

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.