Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj podsekretar v Službi za informacijsko tehnologijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem javnem natečaju

V skladu z določbo 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) vas obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta podsekretar v Službi za informacijsko tehnologijo v Sekretariatu Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil objavljen dne 4.9.2019, izbran kandidat.

V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje ga. Vesna REK KOVAČIČ, tel. 01/478-2298.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

PODSEKRETAR (m/ž) v Oddelku za sistem v Službi za informacijsko tehnologijo v Sekretariatu (šifra DM 2535)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja);

- najmanj 6 let delovnih izkušenj;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

- dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno, EU in NATO) stopnje »TAJNO«.  

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno, EU in NATO) do stopnje »TAJNO«, sicer ga bo moral pridobiti do dneva nastopa dela.     

 

Opis delovnih nalog:

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva oz. notranje organizacijske enote;

- podpora uporabnikom MZZ in DKP na 1. in 2. sloju;

- vodenje projektov uvajanja novih tehnoloških rešitev (centralno tiskanje…);

- visoko strokovna usposobljenost na področjih upravljanja, razvoja in vzdrževanja na gradnikih, ki sestavljajo informacijsko komunikacijski sistem ministrstva;

- izvajanje nalog iz naslova skrbništva pogodb;

- samostojna priprava tehničnih zahtev in vodenje javnih naročil (s strokovnega področja);

- delo v komisijah javnih naročil;

- pomoč pri pripravi strateških usmeritev s področja dela;

- priprava smernic in navodila uporabnikom informacijskega sistema;

- svetovanje diplomatskim predstavništvom pri nakupih/najemih večfunkcijskih naprav ter podajanje soglasij;

- skrbništvo sklopov tehnoloških storitev (npr.: sistemov za arhiviranje, sistemov za upravljanje mobilnih naprav, integracija MF naprav v informacijski sistem DKP);
- registracija in podpora mobilnih naprav v sistemu upravljanja MDM;

- izvajanje procesov in postopkov prenove informacijske opreme na DKP;

- sodelovanje v medresorskih delovnih skupinah;

- naloge s področja informacijske varnosti;

- načrtovanje finančnih virov. 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:

- delo z orodji Microsoft AD in Microsoft Server in MS Win7 ali 10;

- upravljanjem imeniških storitev - MS AD, MS DNS, DHCP;

- izkušnjami pri načrtovanju in postavljanju strežnikov (MS, Linux);

- potrdilom o izvedem usposabljanju iz upravljanja MS strežnikov in MS delovnih postaj;

- izkušnjami pri upravljanju mobilnih naprav (s sistemi MDM/EMM);

- delom z mobilnimi napravami;

- poznavanjem Lotus Domino platforme in upravljanjem aplikacij in v Lotus Domino okolju;

- poznavanjem enega od sistemov za upravljanje mobilnih naprav;

-  najmanj 5 let delovnih izkušenj z mrežno stikalno opremo in LAN sistemi;

- izkušnjami z upravljanjem in diagnostiko požarih pregrad in sistemu IDS/IDP.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
  2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
  3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

  1. soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
  2. izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov najmanj do stopnje tajnosti »TAJNO« (nacionalno, EU in NATO).

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v uradniškem nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v višji naziv sekretar.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s trimesečnim poskusnim delom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 239/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj - ZIN« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve (www.mzz.gov.si).

 

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vsak delovnik med 10. in 11. uro ga. Vesna Rek Kovačič na tel. št.: 01 478 2298, glede delovnega področja pa g. Aleksander Boh na tel. št.: 01 478 2386 .  

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske

 

Iskalnik