Skoči do osrednje vsebine

Javna objava prostih delovnih mest za čas trajanja projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja razpis za zasedbo prostih diplomatskih delovnih mest za projekt predsedovanja RS Svetu EU 2021 (PSEU):

DIPLOMAT 3. RANGA - PSEU (m/ž)2 delovni mesti - v Sektorju za mednarodno pravo v Direktoratu za multilateralo, razvojno sodelovanje in  mednarodno pravo (šifra DM 2533 in DM 2534)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o zunanjih zadevah:

 • končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) - univerzitetni diplomirani pravnik ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – magister prava,
 • pridobljenih najmanj 4 mesece delovnih izkušenj na področju zunanjih zadev;[1]
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • izbrani kandidati morajo najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/2008), razen v primeru, da ima že opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave);
 • znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji ravni, kar kandidati dokazujejo:
 • s potrdilom o aktivnem znanju jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oz. certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2, ipd), ki ni starejše od deset let;
 • z dokazilom, da se je oseba šolala v tujem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let;
 • z dokazilom, da je oseba vsaj 6 mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali ima izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno, EU) do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bodo morali pridobiti do dneva nastopa dela.     

Opis delovnih nalog:

 DIPLOMAT 3. RANGA – PSEU:

 • sodelovanje pri opravljanju zahtevnih nalog s področja zunanjih zadev oziroma s področij, ki sodijo med zunanje zadeve v povezavi s projektom PSEU;
 • oblikovanje zahtevnih gradiv in predlogov ukrepov s področja zunanjih zadev v povezavi s projektom PSEU;
 • sodelovanje pri projektnih skupinah v povezavi s projektom PSEU;
 • opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje;
 • spremljanje problematike in dela delovne skupine na svojem strokovnem področju;
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag in osnutkov rešitev, ki jih sodelujočim v delovnih telesih predloži predsedstvo;
 • sodelovanje pri pripravi drugih gradiv (npr. opomnikov, govorov, zapisnikov ipd.);
 • tesno sodelovanje s predsedujočim.

Kandidati oddajo prijavo na priloženem obrazcu.

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
 • izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
 • izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • potrdilo o znanju angleškega jezika in drugega tujega jezika na višji ravni oz ustrezno dokazilo za priznavanje znanja tujega jezika na višji ravni zaradi šolanja ali opravljanja dela visokošolske zahtevnosti;
 • soglasje kandidata, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 1 in 4. točke iz evidenc;
 • izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov najmanj do stopnje tajnosti »ZAUPNO« (nacionalno in EU).

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo opravilo izbiro kandidatov po predmetni objavi in z izbranimi kandidati sklenilo delovno razmerje za določen čas – Projekt PSEU do 31. 3. 2022, in sicer s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbranim kandidatom bodo na delovnem mestu diplomat 3. ranga določene pravice in obveznosti v diplomatskem nazivu ataše.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo PSEU2021« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, in sicer v roku 8 dni po objavi na portalu gov.si in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o javni objavi daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure. 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

[1] V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah se poleg delovnih izkušenj pridobljenih v Ministrstvu za zunanje zadeve kot enakovredne štejejo tudi delovne izkušnje, pridobljene med delom na področju zunanje politike, mednarodnega prava ali mednarodnih odnosov, pridobljene med delom v drugih državnih organih, javnih zavodih, javnih agencijah, znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in mednarodnih organizacijah.

 

Iskalnik