Skoči do osrednje vsebine

Interni poziv za napotitev nacionalnih strokovnjakov v Evropski odbor regij

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije objavljamo interni poziv za napotitev nacionalnih strokovnjakov v Evropski odbor regij.

Napotitev v trajanju od šest mesecev do dveh let (z možnostjo podaljšanja do skupno največ štirih let) je namenjena uslužbencem na lokalni, regionalni in državni (nacionalni) ravni, ki želijo od blizu spoznati delovanje Evropskega odbora regij v vlogi posvetovalnega organa EU ter tako z drugega zornega kota aktivno doprinesti k procesu sprejemanja odločitev na ravni EU.

Od kandidatov se pričakuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • zaposleni morajo biti pri nacionalnem, regionalnem ali lokalnem organu ali medvladni organizaciji;
 • imeti morajo vsaj tri leta delovnih izkušenj (s polnim delovnim časom) na administrativnem, znanstvenem, tehničnem, svetovalnem ali nadzorniškem delovnem mestu;
 • pri trenutnem delodajalcu morajo biti zaposleni najmanj 12 mesecev;
 • izčrpno znanje enega uradnega jezika EU in zadovoljivo znanje drugega uradnega jezika EU;
 • morajo biti mlajši od 66 let (vključno s trajanjem napotitve);
 • možnost predložitve dokazila, da bo obstoječi delodajalec zaposlenemu še naprej izplačeval plačo, ohranil uveljavljen ali pogodbeni status zaposlenega in mu zagotavljal socialne pravice, predvsem (prispevke) iz naslova socialnih in pokojninskih pravic, za ves čas trajanja napotitve.

Kandidate prosimo, da pred prijavo natančno preverijo vse informacije in zahtevane pogoje, ki so v priponkah (glede na predlagano trajanje napotitve so relevantne zlasti priponke aneks 1 in Odločba št. 438/2015).

Kandidati lahko v prijavi izmed razpisanih (aneks 3) izberejo največ tri želene profile

Evropski odbor regij nudi omejeno število sofinanciranih mest s predvidenim plačilom dnevnic, mesečnim dodatkom za oddaljenost in povračilom potnih stroškov (kolikor teh že ne krije delodajalec) izbranim sekundiranim nacionalnim strokovnjakom. Poleg tega je možna tudi napotitev brez vsakršnega povračila stroškov s strani odbora (cost-free napotitev). V tem primeru mora vse stroške napotitve kriti delodajalec napotene osebe.

Obveznosti delodajalca napotenih oseb določa Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (glede plače je relevanten 18. člen, ki napotuje na Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini).

Kandidat mora v svoji prijavi (vlogi) navesti ali ji priložiti:

 • osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo;
 • datum rojstva;
 • izjavo o državljanstvu Republike Slovenije;
 • dokazila o izobrazbi in znanju tujih jezikov;
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
 • izjavo, da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja nalog iz krivdnih razlogov;
 • izjavo, da za preverjanje pogojev za napotitev dovoljuje organu pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc;
 • soglasje predstojnika organa, če je kandidat kot javni uslužbenec zaposlen v javnem sektorju ali če je kandidat državni odvetnik; soglasje se mora nanašati na konkretne profile, za katere se kandidat prijavlja; prav tako naj se v soglasju navede predlagano trajanje napotitve (od 6 do 24 mesecev) ter ali delodajalec daje soglasje za sofinancirano napotitev (napoteni prejema dnevnice) ali cost-free (vse stroške je pripravljen nositi delodajalec); vzorec je v priponki;
 • mnenje predstojnika organa, če je kandidat sodnik ali državni tožilec;
 • izpolnjen CV obrazec (Europass),
 • motivacijsko pismo.

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si, ki je tudi kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja.

Notranji rok za prijave je 10. marec 2022.

Veljavne so le prijave, ki bodo poslane na zgoraj navedeni elektronski naslov.  Prijave bodo obravnavane  v skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

POMEMBNO: Razpis Evropskega odbora regij predvideva registracijo kandidatov na njihovi spletni strani preko povezave, ki je objavljena v razpisu. Glede na določbe zakona o napotitvah je možno oddati prijavo šele potem, ko bo prijavo kandidata potrdila pristojna izbirna komisija. O odločitvi bodo kandidati pravočasno obveščeni, da bodo lahko na tej osnovi oddali še elektronsko prijavo na spletni strani Odbora regij.