Skoči do osrednje vsebine

Inšpektor v Območni enoti Maribor in Murska Sobota (Šifra DM 108) | Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (Ministrstvo za zdravje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor opravljal v uradniškem nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv inšpektor II in I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in štirimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije, Območna enota Maribor in Murska Sobota, Partizanska 47, 2000
Maribor oziroma v drugih prostorih, kjer Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
opravlja svoje naloge.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolsko
  strokovno izobrazbo (prejšnjo), s področij: naravoslovje, matematika in statistika;
  tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost;
  poslovne in upravne vede, pravo ali
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /
  visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), s področij:
  naravoslovje, matematika in statistika; tehnika, proizvodne tehnologije in
  gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost; poslovne in upravne vede, pravo ali
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) /
  visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), s področij:
  naravoslovje, matematika in statistika; tehnika, proizvodne tehnologije in
  gradbeništvo; zdravstvo in socialna varnost; poslovne in upravne vede, pravo;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno
  kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
  kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno
usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o
javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.


V skladu z drugim odstavkom 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list
RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) se izjemoma za inšpektorja lahko
imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti
najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja.

Delovne naloge

Delovne naloge:

 • opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 • vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
  nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških,
 • vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja,
 • samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa,
 • nudenje pravne in strokovne pomoči.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Prijava), ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za delovno inšpektor v Območni enoti
Maribor in Murska Sobota, DM 108, št. 10009-6/2023« na naslov: Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh
od objave na osrednjem spletnem mestu državne uprave
https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.zirs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije