Skoči do osrednje vsebine

Hišnik V v Policijski upravi Maribor, Policijski postaji Ruše (73527) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 20. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Policijske postaje Ruše, Mali Beograd 9, Ruše, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
- državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
- da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:
- opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
- opravljanje manjših opravil na objektih, napravah in opremi,
- obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih,
- urejanje okolice in objektov,
- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem hišniških opravil in izkušnjami z vzdrževanjem objektov in naprav.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO-hišnik V, št. 1100-223/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije