Skoči do osrednje vsebine

Finančnik VII/2 - II v Finančni službi (DM 1679) | Ministrstvo za zdravje

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je 36.

Delo se bo opravljalo v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); smer: poslovne in upravne vede, pravo ali družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj. 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

  • sodelovanje s sektorji in službami pri pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise;
  • izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije;
  • pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo, št. 100-491/2023", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec