Skoči do osrednje vsebine

Finančni svetovalec inšpektor v Sektorju za TOD in CBAM (DM 3047) | Finančni urad Kranj (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR (šifra 3047) v Sektorju za TOD in CBAM

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu finančni svetovalec inšpektor III II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 32. plačni razred, to je 1.604,47 EUR bruto.

Lokacija opravljanja dela: Jesenice

Poskusno delo: 6 mesecev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 7 mesecev delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje,
 • preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Opis nalog iz sistemizacije:

 • izvajanje nadzora in kontrole pri trošarinskih zavezancih, oproščenih uporabnikih, upravičencih do vračila trošarine in ostalih plačnikih trošarine v zahtevnejših primerih;
 • opravljanje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah;
 • vodenje postopkov v zadevah obračunavanja, povračil in drugih zadevah s področja trošarin;
 • vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku in izdajanje plačilnega naloga;
 • pripravljanje analiz in poročil z delovnega področja oddelka;
 • izvajanje nalog v zvezi z okoljskimi dajatvami v pristojnosti FURS;
 • vodenje upravnih postopkov v trošarinskih zadevah;
 • opravljanje trošarinskih in ostalih kontrol, ki se nanašajo na izvajanje predpisov, za katere je pristojna finančna služba;
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Kranj, Koroška cesta 21, 4001 Kranj  ali na kr.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije