Skoči do osrednje vsebine

Finančni kontrolor svetovalec specialist v Sektorju za davke, Oddelku za informiranje in register (DM 4041) | Finančni urad Kranj (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST (šifra 4041) v Oddelku za informiranje in register

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu finančni kontrolor svetovalec specialist III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 33. plačni razred, to je 1.668,64 EUR bruto.

Poskusno delo: 6 mesecev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 2 leti delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje,
 • preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:

 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

 Konkretne naloge:

 • informiranje v klicnem centru za DDV.

Opis nalog iz sistemizacije:

 • kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku,
 • sodelovanje in svetovanje pri zahtevnejših postopkih kontrole/nadzora in odmere davkov,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • informiranje davčnih zavezancev,
 • dostop in uporaba programskih orodij za odkrivanje rizičnih davčnih zavezancev
 • vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga,
 • vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na I. stopnji po pooblastilu,
 • vodenje registra davčnih zavezancev idr. predpisanih evidenc,
 • ažuriranje registra in povezanih evidenc davčnih zavezancev ter kontrola podatkov,
 • izdajanje potrdil iz registra in predpisanih evidenc,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Kranj, Koroška cesta 21, 4001 Kranj  ali na kr.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI - Delovna mesta | GOV.SI.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

Kontaktna oseba za dodatne informacije