Skoči do osrednje vsebine

DOKUMENTALIST VII/1 - PRIPRAVNIK v Oddelku za diplomatski arhiv v Službi za dokumentacijo in tajne podatke - 1 delovno mesto (šifra DM 2581)

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 57., 70. in 106. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

DOKUMENTALIST VII/1 - PRIPRAVNIK v Oddelku za diplomatski arhiv v Službi za dokumentacijo in tajne podatke - 1 delovno mesto (šifra DM 2581)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno in EU) do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bodo morali pridobiti do dneva nastopa dela.   

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
 2. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 1. življenjepis;
 2. soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke;
 3. izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Opis delovnega mesta:

 • poslovanje z dokumentarnim gradivom (glavna pisarna, signiranje, arhiv),

Z izbranim kandidatom bo pogodba sklenjena za določen čas osmih mesecev – za čas trajanja pripravništva.

Izbrani kandidati bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »pripravnik ZDV« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani GOV.SI in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Dodatne informacije vsak delovni dan med 10 in 11 uro na telefonski številki 01 478 2298 (ga. Vesna Rek Kovačič).

Iskalnik