Skoči do osrednje vsebine

Direktor/direktorica Zavoda za ribištvo Slovenije (B017390) | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Direktorja Zavoda za ribištvo Slovenije bo na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan. Kraj opravljanja dela je: Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom.

Zahteve za prijavo

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih druge stopnje in ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
 • najmanj 10 let delovnih izkušenj;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih položajih;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika in še najmanj enega uradnega jezika Evropske unije na višji ravni;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Okvirna vsebina dela:

 • vodi, organizira in usklajuje delovanje zavoda;
 • zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonitost in strokovnost njegovega delovanja;
 • izvršuje odločitve in sklepe sveta in mu poroča o njihovem izvrševanju;
 • predlaga svetu notranjo organizacijo in sistemizacijo dela zavoda;
 • predlaga svetu v sprejem splošne akte zavoda in izdaja splošne ter posamične akte iz svoje pristojnosti;
 • predlaga svetu v imenovanje in razrešitev člane strokovnega sveta;
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi in razporeja delavce ter odloča o njihovih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja;
 • vodi postopke in odloča o odpovedih pogodb o zaposlitvi;
 • predlaga svetu letni program dela zavoda, finančni načrt in izdela letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih zavoda;
 • v skladu z zakonom in za zavod zavezujočimi kolektivnimi pogodbami odloča o disciplinskih ukrepih;
 • je odredbodajalec in podpisuje akte ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda;
 • organizira pripravo gradiv in ostalo organizacijsko administrativno pomoč za izvedbo sej sveta in sej strokovnega sveta;
 • v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi ali odpisu osnovnih sredstev ter o nabavi in porabi ostalih sredstev;
 • v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, odobrava povračilo materialnih stroškov in nadomestili zaposlenim;
 • v skladu z zakonom skrbi za izvajanje nalog s področja varnosti, obrambe in zaščite;
 • oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev posameznih problematik ter jim določi naloge;
 • sodeluje na sejah sveta in sejah strokovnega sveta;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi akti zavoda, sklepi sveta, zakoni in drugimi predpisi.

Postopek prijave

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj.
 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz 2. in 3. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, dokazilo glede znanja tujega jezika Evropske unije na višji ravni ter dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj na vodstvenih položajih.
 6. Dokazilo o državljanstvu.
 7. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja zavoda za ribištvo Slovenije v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v zavodu.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Javni razpis za direktorja/direktorico Zavoda za ribištvo Slovenije« na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, in sicer v roku 8 dni od objave, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletišču državne uprave gov.si., pri čemer se začetek roka šteje prvi naslednji dan po objavi javnega razpisa.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec