Skoči do osrednje vsebine

Diplomat 2. ranga v Sektorju za človekove pravice – RS VS (30270) | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Diplomat 2. ranga v Sektorju za človekove pravice – RS VS

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve bo opravilo izbiro kandidatov po predmetni objavi in z izbranim kandidatom sklenilo delovno razmerje za določen čas – Projekt RS VS do 31. 1. 2026, in sicer s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

- najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih izkušenj na področju zunanjih zadev;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji ravni, kar kandidat dokazuje:

  • s potrdilom o aktivnem znanju jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oz. certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2, ipd), ki ni starejše od deset let;
  • z dokazilom, da se je oseba šolala v tujem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let;
  • z dokazilom, da je oseba vsaj 6 mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let.

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah se poleg delovnih izkušenj pridobljenih v Ministrstvu za zunanje zadeve kot enakovredne štejejo tudi delovne izkušnje, pridobljene med delom na področju zunanje politike, mednarodnega prava ali mednarodnih odnosov, pridobljene med delom v drugih državnih organih, javnih zavodih, javnih agencijah, znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in mednarodnih organizacijah.

Delovne naloge

Opis delovnih nalog iz sistemizacije delovnega mesta diplomat 2. ranga:

  • opravljanje zahtevnih strokovnih nalog v zvezi s članstvom RS v Varnostnem svetu OZN;
  • oblikovanje zahtevnih gradiv in predlogov ukrepov v zvezi s članstvom RS v Varnostnem svetu OZN;
  • opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje v zvezi s članstvom RS v Varnostnem svetu OZN.

Izbrani kandidat na prostem delovnem mestu ne bo imenovan v naziv, se mu pa skladno s 73. členom ZJU določijo pravice in obveznosti za diplomatski naziv I. sekretar.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo RS VS – šifra delovnega mesta 30270« na naslov: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom in sicer do 20. 9. 2023 po objavi na skupnem spletnem portalu GOV.SI in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o javni objavi daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

Besedilo in prijavni obrazec