GOV.SI

DIPLOMAT 2. RANGA (m/ž) v Službi za pravne zadeve in javna naročila (šifra DM 20089)

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

DIPLOMAT 2. RANGA (m/ž) v Službi za pravne zadeve in javna naročila (šifra DM 20089)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o zunanjih zadevah:

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

- pridobljenih: najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj na področju zunanjih zadev;[1]  

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji ravni, kar kandidat dokazuje:

  • s potrdilom o aktivnem znanju jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oz. certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2, ipd), ki ni starejše od deset let;
  • z dokazilom, da se je oseba šolala v tujem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let;
  • z dokazilom, da je oseba vsaj 6 mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov nacionalno in EU do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bo moral pridobiti do dneva nastopa dela.     

Opis področij delovnega mesta:

- pregledovanje osnutkov pogodb in drugih pravnih aktov, razpisne dokumentacije ipd.

- priprava pravnih mnenj,

- sodelovanje pri pripravi predpisov in notranjih aktov,

- sodelovanje pri postopkih po ZDIJZ, GDPR/ZVOP ipd.

Opis delovnih nalog:

- opravljanje zahtevnih strokovnih opravil s področja zunanjih zadev in s področij, ki se navezujejo na zunanje zadeve;

- oblikovanje zahtevnih gradiv in predlogov ukrepov s področja zunanjih zadev;

- sodelovanje pri projektnih skupinah;

- druge naloge podobne stopnje zahtevnosti po navodilih vodje.

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
  2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
  3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

  1. potrdilo o znanju angleškega jezika in drugega tujega jezika na višji ravni oz ustrezno dokazilo za priznavanje znanja tujega jezika na višji ravni zaradi šolanja ali opravljanja dela visokošolske zahtevnosti;
  2. soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 1 in 3. točke iz evidenc;
  3. izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov nacionalno in EU najmanj do stopnje tajnosti »ZAUPNO«.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo opravilo izbiro kandidata po predmetni objavi in z izbranim kandidatom sklenilo delovno razmerje za določen čas do 7.10.2020, za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu diplomat 2. ranga opravljal v diplomatskem nazivu svetovalec.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z opravljenim pravniškim državnim izpitom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu in podpisanimi izjavami, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo za delovno mesto diplomat 2. ranga v ZPR« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

[1] V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah se poleg delovnih izkušenj pridobljenih v Ministrstvu za zunanje zadeve kot enakovredne štejejo tudi delovne izkušnje, pridobljene med delom na področju zunanje politike, mednarodnega prava ali mednarodnih odnosov, pridobljene med delom v drugih državnih organih, javnih zavodih, javnih agencijah, znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in mednarodnih organizacijah.