Skoči do osrednje vsebine

Diplomat 1. ranga v Direktoratu za politične zadeve (20466) | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Opis delovnega mesta

DIPLOMAT 1. RANGA (m/ž) v Direktoratu za politične zadeve.

Zaposlitev je za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke do 28. 4. 2024. Izbrani kandidat bo opravljal naloge strokovnega sodelavca generalne direktorice Direktorata za politične zadeve. 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu diplomat 1. ranga opravljal v diplomatskem nazivu minister svetovalec.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o zunanjih zadevah:

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

- pridobljenih: najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju zunanjih zadev;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji ravni, kar kandidat dokazuje:

  1. s potrdilom o aktivnem znanju jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oziroma certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2, ipd.), ki ni starejše od deset let;
  2. z dokazilom, da se je oseba šolala v tujem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let;
  3. z dokazilom, da je oseba vsaj šest mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let.

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katerega se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V skladu z Zakonom o zunanjih zadevah se poleg delovnih izkušenj pridobljenih v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve kot enakovredne štejejo tudi delovne izkušnje, pridobljene med delom na področju zunanje politike, mednarodnega prava ali mednarodnih odnosov, pridobljene med delom v drugih državnih organih, javnih zavodih, javnih agencijah, znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in mednarodnih organizacijah.

Delovne naloge

Opis delovnih nalog iz sistemizacije delovnega mesta:

  • opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog s področja zunanjih zadev oz. s področij, ki sodijo med zunanje zadeve;
  • vodenje oziroma neposredna pomoč pri vodenju širših in ožjih delovnih področij v ministrstvu;
  • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
  • druge naloge podobne stopnje zahtevnosti po navodilih vodje.

Izbrani kandidat bo opravljal naloge strokovnega sodelavca generalne direktorice Direktorata za politične zadeve.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za objavo za delovno mesto diplomat 1. ranga v ZPD – šifra delovnega mesta 20466« na naslov: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, ali na elektronski naslov: kadrovska.mzez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom in sicer v roku 8 dni po objavi na skupnem spletnem portalu GOV.SI in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Dodatne informacije o izvedbi natečaja daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

Besedilo in prijavni obrazec