Skoči do osrednje vsebine

Srednješolski izobraževalni programi

Javno veljavne izobraževalne programe, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, sprejme minister, pristojen za šolstvo, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, jih mora objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom izvajanja oziroma pred razpisom za vpis. Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.

Sestavine srednješolskega izobraževalnega programa

Izobraževalni program ima splošni in posebni del.

Splošni del vsebuje:

 • ime programa,
 • cilje vzgoje in izobraževanja,
 • trajanje izobraževanja,
 • obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • pogoje za vključitev,
 • pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja.

Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi po uspešno končanem izobraževanju.

Posebni del vsebuje:

 • predmetnik,
 • učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter pri maturi oziroma zaključnem izpitu,
 • znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta.

Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še:

 • obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu in
 • organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična).
 • Posebni del prilagojenih izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami vsebuje še:
 • dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega otroka oziroma mladostnika in
 • navodila za izvajanje.

Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov

Izobraževalne programe pripravljamo v skladu z izhodišči, ki jih določi pristojni strokovni svet po predhodnem soglasju ministra. Na področju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicni standardi. Ti določajo spretnosti, veščine, znanja in kompetence, ki jih morajo dijaki razviti v času izobraževanja.

Objava srednješolskih izobraževalnih programov obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih oziroma novih ter izteku nadomeščenih oziroma starih izobraževalnih programov, spremembah ter njihovo vsebino.

S sprejemom in začetkom uvajanja novega izobraževalnega programa preneha veljavnost ustreznega predhodnega izobraževalnega programa, zato vpis v 1. letnik izobraževanja po tem programu ni več možen. Izobraževanje lahko nadaljujejo oziroma dokončajo le tisti kandidati, ki so se v 1. letnik do sedaj veljavnega izobraževalnega programa vpisali najkasneje v šolskem letu pred začetkom izvajanja novega izobraževalnega programa, končati pa ga morajo najpozneje v roku, določenem za izvedbo izobraževalnega programa, podaljšanem za dve leti.