Skoči do osrednje vsebine

Na zaprosilo Državnega zbora vlada nato pripravi odzivno poročilo, katerega osrednji del predstavlja pregled uresničevanja priporočil varuha s strani različnih vladnih resorjev, torej ministrstev, uradov, služb, sekretariata, ki so jim priporočila namenjena. Odzivno poročilo vlade je skupaj z letnim poročilom varuha vsako leto obravnavano v državnem zboru. Vlada v njem pojasnjuje, ali je uresničila oziroma kako namerava uresničiti konkretna priporočila varuha, pa tudi kjer so izzivi, ki otežujejo njihovo uresničitev.

Odzivno poročilo za leto 2018

Novela Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 51/2016), ki je začela veljati dne 8. julija 2016, med naloge Ministrstva za pravosodje izrecno dodaja »preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin«. S to novelo je uveljavljena delna centralizacija pristojnosti, kar pomeni, da je pristojnost za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz pristojnosti posameznih ministrstev še vedno na ministrstvih, Ministrstvo za pravosodje pa je posledično vsaj delno že in bo še okrepilo svojo vlogo pri preučevanju in uresničevanju njihovega uveljavljanja, kar se odraža tudi v notranji reorganizaciji Ministrstva za pravosodje in koncentraciji nalog povezanih s človekovimi pravicami v novem Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice.

Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na štiriindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2018 ter Informacija o realizaciji priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi triindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017 in Vmesni pregled uresničevanja priporočil Varuha človekovih pravic iz letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo tudi prikaz realizacije priporočil iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2018 po resorjih in skupni prikaz realizacije teh priporočil ter primerjalni prikaz ocen realizacije priporočil iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017 po resorjih:

Uresničevanje priporočil varuha

Iz preglednice je tudi razvidna samoocena resorjev glede realizacije priporočil varuha. Hkrati s svojim rednim letnim poročilom varuh vsako leto pripravi tudi Poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju om drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Tudi na to poročilo vlada vsako leto pripravi odziv.

Priporočila po resorjih Stalna naloga Realizirano Delno realizirano Nerealizirano Zavrnitev realizacije zaradi nestrinjanja Skupno število
MDDSZ 1 2 5 4 3 15
MF 1 2 1 4
MIZŠ 3 1 4
MJU 2 1 1 4
MK 1 1 2
MNZ 6 1 1 1 1 10
MOP 2 6 1 9
MORS 1 1
MP 8 5 3 2 18
MZ 1 1 2 4 1 9
MZI 1 1 2
MZZ 1 1
UVN 3 3
Vlada RS 1 1
Skupno število priporočil 21 10 19 24 9 83

Realizacija priporočil - graf

Prejšnja odzivna poročila Vlade RS:


Letna poročila Varuha človekovih pravic so dostopna na spletni strani Varuha človekovih pravic.

Ministrstvo se zaveda, da je v spreminjajoči se družbi pomembno krepiti notranje mehanizme spoštovanja človekovih pravic.  Kljub številnim pozivom v Sloveniji že več kot 20 let ni bil sprejet ustrezen zakonski okvir, ki bi zagotavljal delovanje državne institucije za človekove pravice, ki bi izpolnjevala vse pogoje, da bi skladno s Pariškimi načeli o statusu državnih institucij (1993) pridobila status A. Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic pripravilo predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic, ki bo varuhu človekovih pravic omogočil pridobitev Statusa A po Pariških načelih in formaliziral zagovorništvo otrok, kot posebno ranljive skupine. S sprejetjem Zakona o dopolnitvah Zakona varuha človekovih pravic (Ur. l. RS, št. 54/2017) sta bili realizirani tudi dve pomembni priporočil Varuha človekovih pravic in sicer tako glede pravnega okvira za nadgradnjo institucije varuha kot glede formalizacije zagovorništva otrok.

Iskalnik