Skoči do osrednje vsebine

Na pobudo Državnega zbora Vlada vsako leto pripravi odzivno poročilo, katerega osrednji del predstavlja pregled uresničevanje priporočil, ki jih je Varuh človekovih pravic podal v svojih rednih letnih poročilih. Vladni resorji (ministrstva, uradi, službe in sekretariat) tako ocenjujejo stopnjo realizacije posameznih priporočil, navajajo ukrepe, ki so jih sprejeli ali jih nameravajo sprejeti v prihodnje, kot tudi pojasnjujejo razloge, zakaj do realizacije nekaterih priporočil ni prišlo.

Resorji hkrati podajo tudi pojasnila k Varuhovemu poročilu o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji Organizacije združenih narodov (OZN) proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Odzivna poročila Vlade skupaj s poročili Varuha obravnava Državni zbor.

Pripravo odzivnih poročil Vlade koordinira Ministrstvo za pravosodje. Z novelo Zakona o državni upravi, ki je začela veljati 8. julija 2016, je bilo namreč med naloge Ministrstva za pravosodje vključeno tudi »preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin«. Tako je bila uveljavljena delna centralizacija pristojnosti, kar pomeni, da je odgovornost za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz pristojnosti posameznih ministrstev še vedno na teh, Ministrstvo za pravosodje pa krepi svojo vlogo pri preučevanju in uresničevanju njihovega uveljavljanja. Slednje se odraža tudi v njegovi nedavni notranji reorganizaciji in koncentraciji nalog, povezanih s človekovimi pravicami, v novem Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice.

Skupno odzivno poročilo Vlade na poročila Varuha človekovih pravic za leto 2022

Skupno odzivno poročilo Vlade na poročila Varuha človekovih pravic za leto 2022, ki je razdeljeno na dva vsebinska dela, je Vlada sprejela s sklepom številka 07000-9/2023/30 na 70. redni seji dne 21. septembra 2023. V prvem delu (Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022) so predstavljeni odzivi Vlade na osemindvajseto redno letno poročilo Varuha, predvsem pa ocena in način realizacije podanih priporočil. Gre tako za nova priporočila kot priporočila, ki jih je Varuh človekovih pravic podal v poročilih za prejšnja leta, vendar jih je v poročilu za leto 2022 ponovno izpostavil. Drugi del (Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022) predstavlja odziv Vlade na Varuhovo tematsko letno poročilo.

Uresničevanje novih priporočil Varuha

Varuh je v rednem letnem poročilu za leto 2022 podal 83 novih priporočil, od katerih se jih 75 nanaša na Vlado. Glede na oceno posameznih resorjev 15 priporočil predstavlja stalno nalogo, v celoti je realiziranih 16 priporočil, 22 priporočil je delno realiziranih, 12 pa nerealiziranih. Realizacijo 10 priporočil resorji zavračajo.

Uresničevanje ponovljenih priporočil Varuha

Varuh je v poročilu za leto 2022 ponovno izpostavil 119 priporočil, podanih v preteklih rednih letnih poročilih, za katera ocenjuje, da ostajajo delno ali v celoti neuresničena, in se nanašajo na Vlado. Realizacijo teh priporočil so resorji ocenjevali že v preteklih odzivnih poročilih Vlade, primerjava z aktualno oceno realizacije pa kaže, da je bil pri uresničevanju priporočil Varuha storjen napredek. Do izboljšanja ocene je prišlo pri 19 priporočilih, pri 6 pa do poslabšanja. Glede na oceno, podano v preteklem letu, je tako dodatno realiziranih 7 priporočil, število delno realiziranih se je zmanjšalo za 4, število nerealiziranih priporočil se je zmanjšalo za 6, število zavrnjenih priporočil pa se je zmanjšalo za 2.