Skoči do osrednje vsebine

Seja veterinarskega sveta

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek 26.11.2019 udeležila seje veterinarskega sveta. Na seji so obravnavali Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Seja veterinarskega sveta

Veterinarski svet, ki mu predseduje dr. Olga Zorman Rojs, je obravnaval Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot je ministrica dr. Aleksandra Pivec dejala v uvodu, je Poročilo v prvi vrsti pregled trenutnega stanja delovanja sistema in organiziranosti UVHVVR. V njem so tudi podana priporočila za morebitne izboljšave in nadgrajevanje sistema za zagotavljanje varne hrane in krme in delovanja UVHVVR. Cilj je  varovanje zdravja potrošnikov, ki so v današnjem času, ob množici trgovskih sistemov, živilskih podjetij in kmetijskih gospodarstev izpostavljeni globalnim aferam in grožnjam bolezni živali in rastlin. Ministrica je člane povabila, da morebitne nadaljnje korake delajo skupaj, ena izmed možnosti pa je ustanovitev ekspertne skupine.

UVHVVR je bila ustanovljena 1. januarja 2013 z združitvijo Veterinarske uprave RS, Fitosanitarne uprave RS, dela Direktorata za varno hrano Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter dela Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. 1. januarja 2014 je UVHVVR dodatno prevzela še del nalog Zdravstvenega inšpektorata RS. Poročilo je predstavil vodja delovne skupine, generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo, dr. Bojan Pahor. Poročilo med drugim ugotavlja, da ključno za uspešno delo UVHVVR v celoti, ni le uspešno delo inšpektorjev na terenu, ki to delo opravljajo dobro, ampak tudi ustrezno, pravočasno informiranje in ozaveščanje deležnikov (javnosti in nosilcev dejavnosti), kar bi omogočalo inšpektorjem na terenu lažje delo. Nadalje ugotavlja, da je na območnih uradih in sektorjih potreba po kadrovskih okrepitvah na vseh področjih delovanja UVHVVR.

Zaradi specifičnosti posameznih področij delovanja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, poročilo navaja, da bi bilo treba razmišljati v smeri, da se mesto direktorja Inšpekcije, ki je trenutno uradni veterinar, razširi na tri enakovredne strokovne vodje (»direktorje«), za veterinarstvo, varstvo rastlin in varno hrano. Pri tem je treba zagotoviti enovito vodenje inšpekcije in koordinacijo dela posameznih strokovnih področij. Za zagotavljanje učinkovitega in neodvisnega uradnega nadzora, bi na tem nivoju potrebovali ustrezno pravno podporo območnih uradov, ki ni povezana z dnevnim delom pravno-sistemske narave, s katero bi zagotavljali poenoteno delo inšpektorjev. V razpravi delovne skupine se je pokazalo, da bi določene vsebine zahtevale posebno obravnavo, ki presega delo te skupine. Zato delovna skupina predlaga ustanovitev posebne ekspertne skupine, ki bi proučila organiziranost in pristojnosti ter delokroge posameznih organizacijskih enot MKGP in UVHVVR. Še posebej je to pomembno v odnosu do hrane in živilskopredelovalne industrije, predvsem na področju kakovosti in označevanja živil - obvezno označevanje, prostovoljno označevanje, sheme kakovosti. Pri presoji organiziranosti in pristojnosti organizacijskih enot je treba upoštevati nujnost popolne neodvisnosti osebja in inštitucij pri izvajanju nalog uradnega nadzora.

Veterinarski svet je na koncu seje sprejel sklepe, da so se člani sveta seznanili s Poročilom, da bo v primeru izkazane potrebe ministrica imenovala »ekspertno« skupino za optimizacijo delovanja sistema, da UVHVVR deluje dobro v sistemu zagotavljanja varne hrane, da svet podpira ministrico pri prizadevanjih za kadrovsko okrepitev tako na upravnem kot inšpekcijskem delu UVHVVR in da veterinarski svet soglasno podpira ločeno mnenje, ki ga je podala ena od članic delovne skupine.

Veterinarski svet je posvetovalni organ ministra za kmetijstvo na področju veterinarstva. Svet sestavljajo predstavniki strokovnih institucij: Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (VF), UVHVVR, Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), Veterinarske zbornice Slovenije (VZS), Veterinarska enota vojske in Krke, tovarne zdravil.

Iskalnik