Skoči do osrednje vsebine

Osnutek novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi je v javni razpravi

Ministrstvo za javno upravo je v postopek javne razprave posredovalo osnutek novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Novelo je potrebno sprejeti zaradi uskladitve zakona s spremembami 90. člena Ustave iz leta 2013 (rok za uskladitev je potekel 14. maja 2014) in zaradi implementacije odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018 (ureditev referendumskega spora).

Spremembe 90. člena ustave se od 2013 neposredno uporabljajo, vendarle pa terjajo tudi ustrezne zakonske spremembe in dopolnitve ter natančnejšo ureditev določenih postopkov, ki jih novela ZRLI-E naslavlja. Osnutek novele tako natančneje ureja postopek, ki je predviden v primeru, ko referenduma, v skladu z ustavo, ni dopustno razpisati (spremenjeni 21. člen ZRLI). S posebno določbo je predvideno, da se bodo določeni zakoni, ki so pomembni za zagotovitev obrambe in varnosti države (prva alineja drugega odstavka 90. člena ustave), uveljavili takoj ko bodo sprejeti v državnem zboru (novi 21.a člen ZRLI).

Predvidena je uvedba elektronskega postopka zbiranja 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma in sicer tako, da po novem ne bo potrebno fizično zbiranje obrazcev podpore. Podpora bo podpisana pred upravnim organom in zavedena v elektronski obliki, predlagatelj referenduma pa bo od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, pridobil potrdilo o skupnem številu danih podpor. V državni zbor bodo tako predlagatelji vložili samo potrdilo MNZ o številu zbranih podpor.

Predlog določb 5. poglavja ZRLI, ki urejajo varstvo pravice glasovanja na referendumu, na novo in celovito ureja tudi postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo in poštenostjo referendumskega postopka.

Osnutek ZRLI-E bo v javni razpravi do konca decembra.