Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec predstavila ugotovitve notranjega nadzora in pregled stanja ter priporočila organiziranosti UVHVVR

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v petek 29.11.2019 udeležila konstitutivne seje Sveta za varno hrano. Na seji Sveta so člani izvolili predsednika Sveta za varno hrano, prof. dr. Janeza Hribarja, za podpredsednika pa je bil imenovan prof. dr. Igor Pravst. Za sejo predvideno obravnavo ugotovitev komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti v mesnih pripravkih ter delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti UVHVVR so sprejeli sklep, da se razpravo preloži na naslednjo sejo sveta, ko bodo člani seznanjeni z gradivom. Po seji sveta je ministrica na novinarski konferenci predstavila ugotovitve zgoraj omenjene komisije kot delovne skupine.

Na novinarski konferenci je ministrica dr. Pivec predstavila ključne ugotovitve tako komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti v mesnih pripravkih, kot tudi delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti UVHVVR. Ministrica je poudarila: »Osnovno načelo, ki ga spoštujem je, da smo postopke, ki jih lahko izvajamo bolje in učinkoviteje, dolžni izboljševati. Napori vseh deležnikov v agroživilski verigi pri zagotavljanju varne hrane morajo v prvi vrsti ščititi varstvo potrošnikov, njihovo zdravje in njihove pravice. Kot ministrica tega ministrstva se čutim soodgovorna, da postopke, ki so v pristojnosti MKGP, izvajamo učinkovito in optimalno.«

Ministrica je poudarila, da jo je zadeva v zvezi z nadzorom nad sulfiti resno zaskrbela, zato je odredila notranji nadzor, s ciljem pridobitve jasnih in nedvoumnih dejstev o vseh postopkih v zvezi s tem. Zagotavljanje varne hrane in krme je zelo kompleksna naloga, zato morajo na tem področju sodelovati različne stroke, saj se le tako doseže pokritost vseh vidikov ter učinkovito obvladovanje vseh dejavnikov tveganj.

Podrobneje je ugotovitve Komisije za izvedbo nadzora v zadevi aditivov v mesnih pripravkih in obveščanjem potrošnikov je predstavila vodja komisije, mag. Saša Dragar Milanovič. Popravljalni ukrepi z roki za izvedbo se nanašajo na nujno in takojšnjo odzivnost na prijave potrošnikov, čigar obravnava mora biti v skladu s kriteriji glede možnega škodljivega vpliva na zdravje. Enako pomembno je pravočasno in ustrezno obveščanje tako javnosti kot ministrice. Posebej je potrebno izboljšati komunikacijo s potrošniki, ne samo v sistemu RASFF, ampak tudi s splošnimi priporočili in nasveti. Nadalje je bilo poudarjeno, da je inšpektorjem in uradnim veterinarjem potrebno zagotoviti optimalne pogoje dela, tako organizacijsko, kot z navodili za delo in usposabljanji.

Ministrica je nadalje predstavila Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane na UVHVVR. Vodja delovne skupine generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo dr. Bojan Pahor je v nadaljevanju med drugim poudaril ugotovitve, da ključno za uspešno delo UVHVVR v celoti ni le učinkovito delo inšpektorjev na terenu, ampak tudi ustrezno, pravočasno informiranje in ozaveščanje deležnikov (potrošnikov in nosilcev živilske dejavnosti), kar bi omogočalo inšpektorjem na terenu lažje delo. Nadalje je ugotovljeno, da je na območnih uradih in sektorjih potreba po kadrovskih okrepitvah na vseh področjih delovanja UVHVVR. Zaradi specifičnosti posameznih področij delovanja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poročilo navaja, da bi bilo treba razmišljati v smeri, da se mesto direktorja Inšpekcije, ki je trenutno uradni veterinar, razširi na tri enakovredne strokovne vodje (»direktorje«) - za veterinarstvo, varstvo rastlin in varno hrano. Pri tem je treba zagotoviti enovito vodenje inšpekcije in koordinacijo dela posameznih strokovnih področij. Za zagotavljanje učinkovitega in neodvisnega uradnega nadzora bi na tem nivoju potrebovali ustrezno pravno podporo območnih uradov, ki ni povezana z dnevnim delom pravno-sistemske narave, s katero bi zagotavljali poenoteno delo inšpektorjev. V razpravi delovne skupine se je pokazalo tudi, da bi določene vsebine zahtevale posebno obravnavo, ki presega delo te skupine. Zato delovna skupina predlaga ustanovitev posebne ekspertne skupine, ki bi proučila organiziranost in pristojnosti ter delokroge posameznih organizacijskih enot MKGP in UVHVVR. Pri presoji organiziranosti in pristojnosti organizacijskih enot je treba upoštevati nujnost popolne neodvisnosti osebja in inštitucij pri izvajanju nalog uradnega nadzora.

Ministrica je v zvezi s tem še poudarila: »Moj namen izvedbe pregleda delovne skupine ni bila morebitna reorganizacija UVHVVR ali celo zamenjava vodstva, ampak ugotoviti kje so še rezerve v poslovanju vseh aktivnosti, ki bi jih lahko izboljšali in optimizirali.«