Skoči do osrednje vsebine

ARSKTRP je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA: EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

TEHNIČNA POMOČ


Tehnična pomoč je orodje za financiranje študij in vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020), upravljanja PRP 2014–2020 in aktivnosti mreže za podeželje.


Namen tehnične pomoči je zagotoviti uspešno in učinkovito ter kakovostno programiranje, upravljanje in izvajanje programov razvoja podeželja, povečanje prepoznavnosti programa ter zagotavljanje ustrezne kadrovske podpore za izvedbo aktivnosti.


Upravičenca do sredstev tehnične pomoči sta Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljevanju: OU) in plačilna agencija (v nadaljevanju: PA). OU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za kmetijstvo), ki je odgovorno za izvajanje tehnične pomoči v okviru PRP 2014–2020. PA za izvajanje PRP 2014–2020 je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).


Programsko obdobje traja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov PRP 2014–2020 je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.


Upravičene stroške iz naslova tehnične pomoči se v višini 75 % krije iz sredstev EKSRP, 25 % pa iz sredstev RS.

V okviru tehnične pomoči se, skladno s 6. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013, lahko podpirajo aktivnosti za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo koriščenja sredstev sklada EKSRP. Aktivnosti iz tega odstavka se lahko, skladno z 59. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, nanašajo tudi na predhodna ali naslednja programska obdobja. V letu 2016 je bilo na ARSKTRP 45 zaposlenih z naslova Tehnične pomoči oziroma 16,60 % vseh zaposlenih. Uporaba tehnične pomoči mora biti vedno neposredno povezana z uspešnim in učinkovitim upravljanjem PRP 2014–2020. Vrste upravičenih aktivnosti v okviru tehnične pomoči so določene tudi v veljavnem Letnem planu Tehnične pomoči PRP 2014–2020 za posamezno leto.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja 2014-2020...

Spletna stran Programa razvoja podeželja...