Skoči do osrednje vsebine

ARSKTRP je prejemnik podpore Tehnične pomoči v okviru PRP 2014-2020 ter SN SKP 2023-2027

TEHNIČNA POMOČ


Tehnična pomoč je orodje za financiranje študij in vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020), upravljanja PRP 2014–2020 in aktivnosti Mreže za podeželje, v sklopu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) pa je to orodje za financiranje naslednjih aktivnosti: pripravo študij in vrednotenja SN SKP 2023-2027, programiranje, upravljanje in izvajanje SN 2023–2027, povečanje prepoznavnosti SKP in aktivnosti Mreže za podeželje iz člena 126(1) Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih.

Upravičenca do sredstev tehnične pomoči sta Organ upravljanja (v nadaljevanju: OU) in plačilna agencija (v nadaljevanju: PA). OU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za kmetijstvo), ki je odgovorno za izvajanje tehnične pomoči v okviru PRP 2014–2020 in SN 2023-2027. PA za izvajanje PRP 2014–2020 ter SN 2023-2027 je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).


Programsko obdobje PRP 2014-2020 je trajalo od od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020, obdobje upravičenosti izdatkov PRP 2014–2020 pa je bilo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Obdobje izvajanja SN SKP 2023-2027 traja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027, izplačila pa do konca leta 2029.

Upravičene stroške iz naslova tehnične pomoči za PRP 2014-2020 se je v višini 75 % krilo iz sredstev EKSRP, 25 % pa iz sredstev RS. Upravičene stroške iz naslova tehnične pomoči za SN 2023-2027 se v višini 100 % krije iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V okviru tehnične pomoči se, skladno s 6. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013, lahko podpirajo aktivnosti za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo koriščenja sredstev sklada EKSRP. Aktivnosti iz tega odstavka se lahko, skladno z 59. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, nanašajo tudi na predhodna ali naslednja programska obdobja. 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja 2014-2020...

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Več o Strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027