Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti ministrstva za zdravje glede COVID -19

Tudi v današnjem dnevu je ministrstvo za zdravje sprejelo kar nekaj ukrepov in izvedelo številne operativne aktivnosti v boju proti Covid-19.

Žal smo danes zabeležili tretjo smrtno žrtev, gre za 67-let starega pacienta, ki je bil od doma pripeljan v UKC Ljubljana. Pacient, ki je bil pozitiven na novi koronavirus ni umrl zaradi respiratornih težav, ampak je smrt nastopila zaradi drugih vzrokov.

Danes do 14. ure je bilo skupaj 442 potrjenih primerov, 28 več kot včeraj. Skupaj je bilo opravljenih 13.812 testiranj, do danes smo zabeležili tri smrtne žrtve. Podatki za današnji dan so:

št. testiranih: 714

št. potrjenih: 28

št. hospitaliziranih: 64

št. na intenzivni negi: 10

št. smrtnih primerov: 1

 

Aktivnosti in ukrepi:

Vsem izvajalce smo poslali pojasnilo, kakšno je stališče ministrstva za zdravje glede izvedbo brisov pri pacientih brez znakov okužbe dihal

Prejeli smo namreč informacijo, da se pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti za določene preiskave in postopke zahteva negativni bris napotenega pacienta ne glede na to, ali ima pacient znake okužbe dihal.

Izvajalce zdravstvene dejavnosti smo obvestili, da je zahteva za negativni bris na SARS-CoV-2 pri bolnikih brez znakov okužbe dihal strokovno neutemeljena. Izvajalci zdravstvene dejavnosti tega pred izvedbo storitve ali pred premestitvijo bolnika k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti ne smejo zahtevati.

Objavljena oz. posodobljena so navodila za samoizolacijo: »Kaj storiti v primeru potrditve okužbe COVID - 19 in vaše stanje na podlagi ocene zdravnika dopušča zdravljenje v domačem okolju?«

Zdravljenje okužbe COVID-19 poteka simptomatsko. Upoštevajte navodila, ki vam jih je posredoval zdravnik ob pregledu/odpustu. Zaužijte dovolj tekočine in počivajte. Vročino si lahko znižujete z antipiretiki (zdravili, ki znižujejo povišano telesno temperaturo).

Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa (SARS-COV-2) upoštevate še naslednja navodila:

 • Dokler ne okrevate, ostanite doma. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.
 • Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat dnevno.
 • Ves čas preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani. V primeru, če to ni mogoče, pokličite svojega zdravnika, ki vam bo pomagal poiskati drugo možnost. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 2 metra med vami in ostalimi družinskimi člani). Spijo naj v ločenih prostorih, skrbijo za higieno rok, prezračevanje in razkuževanje skupnih prostorov in površin.
 • Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš, za tem si umijte ali razkužite roke.
 • Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte.
 • Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.
 • Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite; prav tako redno čistite ostale površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma.
 • Svoje perilo operite ločeno od perila ostalih družinskih članov z običajnim pralnim praškom na vsaj 60⁰C. Stanovanja ne smete zapuščati, razen iz zdravstvenih razlogov. V tem primeru nosite masko (prejmete jih ob odpustu). Za prihod na zdravniški pregled si uredite prevoz in ne koristite javnih prometnih sredstev (avtobusov, vlakov, taksijev).                                                    
 • V primeru poslabšanja stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z odpustnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov. Za posvet takoj pokličite izbranega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča oziroma dežurno službo. Prejeli ste tudi Odredbo o samoizolaciji, o tem je seznanjen tudi epidemiolog

Javnim zdravstvenim zavodom smo posredovali mnenje glede gradenj oz. izvajanj investicij

V naši državi je bila razglašena epidemija zaradi širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19). Navedeno ima vpliv tudi na potek izvajanja investicij, predvsem gradbenih, pa tudi drugih, ki jih Ministrstvo za zdravje vodi in izvaja za potrebe slovenskih bolnišnic.

 Prejemamo vprašanja, kako izvajati projekte oziroma investicije v pogojih aktualne epidemiološke situacije in tudi pobude, da se izvedbe prekinejo oziroma ustavijo.

 Izpostaviti je potrebno, da so tako gradbene investicije kot tudi investicije v opremo za naše bolnišnice potrebne oziroma v nekaterih primerih celo zelo nujne za zagotovite delovanja zdravstvenega sistema. Zato je potrebno vprašanje izvajanja investicij v pogojih grozeče nevarnosti širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) presojati tudi s tega vidika in vsako investicijo ter morebitno ustavitev, obravnavati posebej.

Za izvajanje investicij so bila izvajalcem dane informacije o ukrepih, ki jih je potrebno izvajati in navodila, ki jih morajo spoštovati izvajalci investicijskih projektov, ki so v naših bolnišnicah v različnih fazah izvajanja.

 Izpostaviti je potrebno, da morajo izvajalci pri izvedbi del po sklenjenih pogodbah, glede na predhodno navedeno, upoštevati vsa navodila za preprečitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19), kar pomeni predvsem:

 dosledno upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljnjem besedilu ZVZD-1)

 •  
 • dosledno upoštevati vsa navodila, ki jih je v zvezi s preprečevanjem okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) že izdala oziroma jih bo izdala posamezna bolnišnica;
 •  
 • dosledno upoštevati vsa tovrstna navodila koordinatorja za varnost in zdravje delavcev, ki sodelujejo pri izvedbi.  
 • Navedeno pomeni:
 •  
 1. izvedba mora potekati tako, da v ničemer ne ogroža izvajanja ukrepov, ki jih mora izvajati bolnišnica za preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19);

 potekati mora tudi tako, da izvajalec zagotovi izvajanje del ob hkratnem izvajanju vseh potrebnih ukrepov, da se prepreči širjenje okužbe na samem gradbišču, torej med delavci in drugimi udeleženci pri izvedbi del, kar pomeni oskrbeti delavce z zaščitnimi sredstvi, zagotoviti delo tako, da je spoštovana oziroma omogočena čim večja razdalja med osebami, to je vsaj 1,5 metra.

 To pomeni, da je izvajalec kot gospodarski subjekt, ki je sklenil pogodbo in prevzel dela v izvedbo, tisti, ki je zadolžen in odgovoren za izvedbo del pod pogoji, da se prepreči širitev okužbe z virusom.

 V kolikor izvedba pod takimi pogoji za izvajalca ni mogoča, kar mora presoditi vsak izvajalec zase, lahko sprejme odločitev, da se izvedba ustavi pri čemer mora o tem obvestiti naročnika ter svojo odločitev tudi obrazložiti in utemeljiti. Izvajalec mora v takem primeru poskrbeti in urediti vse potrebno za zavarovanje nedelujočega gradbišča.

 Splošno stališče Ministrstva za zdravje, kot naročnika izvedbe posamezne investicije, je, da se izvedba del v dani situaciji nevarnosti širjenja SARS-CoV-2 (COVID-19) delno ali v celoti ustavi oziroma prekine, v vsakem primeru, ko je to potrebno, na izvajalcu pa je, da z vidika ogroženosti za širjenje okužbe sprejme tako odločitev, ki zagotavlja odpravljanje tveganj za širitev okužbe.

 Mnenje ministrstva je, da so, vezano na navedeno epidemijo zaradi novega coronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) podani elementi višje sile v smislu 1. odstavka 153. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), ki veljajo za obe pogodbeni stranki, tako za naročnika kot izvajalca, saj gre nedvomno za dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

Izdali smo priporočilo za ekipe Nujne medicinske pomoči

Gre za podrobna navodila, ki so namenjena strokovni javnosti, kako se naj pristopa do pacienta.

Zdravstveni inšpektorat RS je s strani policije prejel več kot 30 predlogov za uvedbo prekrška: »Prebivalci Slovenije spoštujejo odlok, pri kršitvah pa gre le za posamezne primere"

 Glede odloka o prepovedi gibanja in zbiranja  je zdravstveni inšpektorat pristojen za izrekanje glob kršiteljem navedenega odloka. Pri izvajanju nadzora ZIRS sodeluje s policijo, ki aktivno zagotavlja spoštovanje odloka na terenu, o ugotovljenih kršitvah pa obvešča zdravstveni inšpektorat, ki bo v nadaljevanju vodil prekrškovne postopke z izrekom glob po Zakonu o nalezljivih boleznih. Zakon za posameznike predvideva globo od 41,73 do 417,29 EUR.

 Večina prijav glede kršenja odloka je bila podana direktno na policijo. Tudi tiste, ki smo jih prejeli na inšpektoratu, smo posredovali policiji. S stani policije smo danes do 14. ure prejeli 50 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov za posameznike.

 Ugotavljamo, da prebivalci Slovenije spoštujejo odlok, pri kršitvah pa gre le za posamezne primere. Zdravstveni inšpektorat s policijo zelo dobro sodeluje, tako na centralnem kot na lokalnem nivoju.

 

Nacionalni inštitut je tudi danes posodobil in objavil kar nekaj priporočil:

Posodobitve:

Na novo pa je NIJZ objavili: