Skoči do osrednje vsebine

Podpis stavkovnega sporazuma in prekinitev stavke na upravnih enotah

Vlada Republike Slovenije, Sindikat državnih organov Slovenije in Konferenca sindikata upravnih enot so zbližali stališča v korist uporabnikov javnih storitev in zaposlenih na upravnih enotah ter s tem dosegli pomemben dogovor.

Podpis stavkovnega sporazuma je ključni korak, ki prinaša pomembne izboljšave za zaposlene na upravnih enotah. Z današnjo sklenitvijo sporazuma se zato preneha stavka in vse stavkovne aktivnosti na vseh upravnih enotah. Vse upravne enote v Republiki Sloveniji bodo v ponedeljek, 8. julija 2024, nemoteno delovale.

Sprejet Stavkovni sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev upravnih enot je rezultat konstruktivnega dialoga in pripravljenosti na kompromis z obeh strani z namenom ureditve plačne in kadrovske problematike zaposlenih na upravnih enotah. Dosežen konsenz temelji na veljavnem pravnem okvirju ter v finančnih zmožnostih države v letu 2024. Dogovor vključuje izboljšave ter ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter ukrepe za zaposlene, ki sodelujejo pri zmanjševanju zaostankov upravnih zadev na upravnih enotah.

"Pogajalcem na sindikalni strani kot vladnim pogajalcem se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje na pogajanjih," je ob podpisu dejal minister mag. Props, saj so ta potekala z osnovnim in edinim ciljem – izboljšati plačne in delovne pogoje zaposlenih na upravnih enotah. Na upravnih enotah so se skozi vrsto let nabrali številni izzivi, ki do danes niso bili ustrezno naslovljeni. Ta stavkovni sporazum je dokaz, da Vlada Republike Slovenije prepoznava zaposlene na upravnih enotah kot ključen del kakovostnega javnega servisa, namenjenega ljudem in gospodarstvu.

Skupaj z načelnicami in načelniki, predstavniki sindikalne strani ter zaposlenimi na upravnih enotah bomo v dialogu nadaljevali z izboljševanjem pogojev dela zaposlenih, optimizacijo procesov na upravnih enotah ter dvigom kakovosti javnih storitev, sta ob podpisu dejala sopodpisnika Stavkovnega sporazuma - predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ter predsednik Konference sindikata upravnih enot in član glavnega odbora Sindikata državnih organov Slovenije Dragan Stanković, s ciljem tlakovanja poti boljšega vrednotenja materialnega položaja zaposlenih na upravnih enotah, pa tudi uspešnega zaključka pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju.

Vlada Republike Slovenije je z ukrepi v stavkovnem sporazumu prepoznala izzive, s katerimi se srečujejo uslužbenci upravnih enot glede na njihov položaj v sistemu državne uprave in opravljanje njihovega dela v okviru veljavnega plačnega sistema ter razmerij do nivoja minimalne plače. Vladna pogajalska stran se je tekom pogajanj o stavkovnih zahtevah sproti opredeljevala do vseh stavkovnih zahtev in s tem izražala zavezanost h konsenzu.

V skladu z doseženim stavkovnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije, Sindikatom državnih organov Slovenije ter Konferenco sindikata upravnih enot je, med drugim, sklenjeno naslednje:

  • Uvedba novih delovnih mest in odprava plačnih nesorazmerij

Stavkovne zahteve, ki zadevajo plačna nesorazmerja, se naslavlja v okviru plačnega stebra javnih uslužbencev v državni upravi, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodih gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna.

Vlada je v okviru stebrnih pogajanj predlagala novi delovni mesti referent in višji referent, ki bosta sistemizirani izključno na upravnih enotah. Ti delovni mesti bosta sistemizirani izključno na upravnih enotah in bodo specifike dela na upravnih enotah na teh delovnih mestih upoštevane tudi pri uvrščanju navedenih delovnih mest v plačne razrede.

Ministrstvo za javno upravo se zavezuje, da bo skupaj z načelnicami in načelniki upravnih enot pripravilo spremembe sistemizacije delovnih mest, s katerimi se bodo povsod tam, kjer je to glede na izobrazbo in delovne izkušnje zaposlenih mogoče, delovna mesta referentov, višjih referentov ter svetovalcev sistemizirala le v najvišjih dveh nazivih. Predlog vrednotenja delovnih mest v plačni podskupini C02 (uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti) vključuje povišanja uvrstitev delovnih mest svetovalec, višji svetovalec, podsekretar in sekretar.

  • Povečanje kadrovskega načrta

Vlada se zavezuje, da bo zagotovila dodatne kvote dovoljenih zaposlitev za upravne enote.

  • Fleksibilnost izobrazbenih zahtev

Vlada je v okviru usklajevanja predloga zakona o sistemu plač v javnem sektorju predlagala in s sindikalno stranjo uskladila določbo, ki omogoča opravljanje dela na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane, kadar zakonsko ni določena posebna izobrazba za zasedbo delovnega mesta.

  • Posebna delovna skupina

K izboljšavam bo tvorno pripomogla Delovna skupina, ki bo kot delovno telo oblikovala organizacijske predloge za optimizacijo procesov, pri tem pa so prav javni uslužbenci upravnih enot ključni pri učinkovitem opravljanju kakovostnih javnih storitev.

  • Delovna uspešnost

Ministrstvo za javno upravo se zavezuje, da bo v upravnih enotah z nadpovprečnimi obremenitvami in zaostanki pri reševanju zadev nagradilo zaposlene, ki pomagajo pri odpravljanju teh zaostankov. Nagrajevanje bo izvedeno iz naslova povečanega obsega dela in bo lahko znašalo do 20 odstotkov osnovne plače, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za javno upravo, sindikatov ter načelnic in načelnikov upravnih enot, bo v 14 dneh od imenovanja pripravila dogovor o merilih in kriterijih za dodeljevanje te delovne uspešnosti.