Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi novela zakona o izvajanju rejniške dejavnosti

Na portalu e-demokracija je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, katerega namen je izboljšati položaj tako otrok v rejništvu kot tudi izvajalcev rejniške dejavnosti. Javna razprava je odprta do 30. avgusta. Zainteresirane deležnike vabimo, da v tem roku podajo svoje mnenje in predloge.

Ključne novosti predloga zakona se nanašajo na izboljšanje položaja rejnikov: zvišujejo se rejnine, višina oskrbnine za polnoletne osebe, povišanja oskrbnine za 25 odstotkov ali 50 odstotkov, višja višina plačila dela; uvaja se nov enkratni prejemek v višini plačila dela za rejnice oziroma rejnike v primeru namestitve otroka ob izrečenem ukrepu za varstvo koristi otroka, nujnem odvzemu otroka ali ob izdani začasni odredbi o odvzemu otroka; uvaja se nov enkratni prejemek v višini plačila dela v primeru namestitve več otrok iz iste družine; za rejnice in rejnike se uvaja letni dodatek za oddih in počitnice za vsakega otroka v rejništvu, če je ta nameščen v rejniško družino vsaj šest mesecev; uvaja se dodatek za rejnice in rejnike s specialnimi znanji (ki imajo enako izobrazbo kot strokovni delavci po Zakonu o socialnem varstvu) v višini 10 odstotkov plačila dela; ureja se vprašanje plačila vikend rejništva (upravičenost do celotne višine oskrbnine in ne več do sorazmernega dela materialnih stroškov, ni več pogoja odsotnosti rednih prihodkov). 

Predlog zakona tudi poenostavlja postopek izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic (prenos stvarne pristojnosti za odločanje z ministrstva na center za socialno delo), ureja nadaljnje bivanje v rejniški družini po polnoletnosti v primeru smrti ali hude bolezni rejnice oziroma rejnika, ureja pa se tudi upravičenost do brezplačne pravne pomoči, do katere bi bil upravičen rejnik kot udeleženec v postopkih za varstvo koristi otroka.