Skoči do osrednje vsebine

Obravnava kmetijskih točk na sejah vladnih odborov

Na vladnih odborih so bile obravnavane in sprejete tri točke s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Odgovor na sklepe Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede problematike dajanja državnih kmetijskih zemljišč v zakup podjetjem v tuji lasti

Vlada je sprejela Odgovor na sklepe Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede problematike dajanja državnih kmetijskih zemljišč v zakup podjetjem v tuji lasti.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Upravljanje vključuje tudi nakup, prodajo in oddajo kmetijskih zemljišč v zakup.

Oddaja zemljišč v zakup se izvaja v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ) in Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki je objavljen na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Zakon o kmetijskih zemljiščih v 27. členu določa prednostni vrstni red, in sicer:

  • zakupnik;
  • zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup;
  • drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.

Sama sprememba družbenikov oziroma sprememba tako imenovane »lastniške strukture« pravne osebe še ne pomeni, da gre za novo pravno osebo, ker je pravna oseba »navidezna tvorba«, ki ji pravice in obveznosti pripadajo kot taki, ne glede na morebitne vsakokratne spremembe lastniške strukture. To pomeni, da v primeru spremembe lastniške strukture v pravni osebi ne govorimo o novi ali drugi pravni osebi, tudi vse pravice in obveznosti vezane na to pravno osebo ostanejo enake.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo prejeli tudi zaveze o prostem pretoku ljudi, kapitala, storitev, blaga itd., zato bi kakršno koli omejevanje pravic drugih oseb pomenilo kršitev pravnega reda.

Vlada se zaveda, da je prodaja slovenskih podjetij tujcem vznemirila javnost, vendar sprememba lastnikov v dveh agroživilskih podjetjih ne bo ogrozila prehranske varnosti države. Še naprej bo  spremljala dogajanje na področju lastništva živilskopredelovalne industrije, vendar so zadruge in država v preteklosti že odprodale svoje deleže v agroživilskih podjetjih. Ne glede na navedeno je pomembno, da se v teh podjetjih ohranijo proizvodnja in delovna mesta ter nadaljujejo aktivnosti v verigi, kjer ta podjetja delujejo kot odkupovalci surovin, predelovalci in dobavitelji trgovskim podjetjem. Pomembno je, da so državna zemljišča, ki so v zakupu, obdelana, v dobrem stanju in da se na njih prideluje hrana za ljudi in živali.

Vlada RS preko različnih mehanizmov, ki so na voljo, nadzira izvajanje zakupnih pogodb in usmerja prehransko politiko na način, da se povečuje delež samooskrbe in da čim več hrane, ki se pridela v Sloveniji, v Sloveniji tudi ostane.

Uvrstitev novega projekta »Krepitev upravnih organov Črne gore za kmetijstvo« v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila nov projekt »Krepitev upravnih organov Črne gore za kmetijstvo«.

Namen projekta je pomoč pri vzpostavitvi plačilne agencije Črne gore, ki bo delovala skladno s pravnimi podlagami EU. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z avstrijsko plačilno agencijo AMA ter partnerji iz Francije in Madžarske. Strokovnjaki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bodo sodelovali pri dveh glavnih nalogah: izgradnji in krepitvi zmogljivosti črnogorskega Ministrstva za kmetijstvo in Plačilne agencije ter institucionalnem razvoju direktorata za plačila v polno delujočo plačilno agencijo.

Cilji projekta vključujejo krepitev zmogljivosti črnogorskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo (MAFWM) na področju kmetijskih trgov, neposrednih plačil, analize razvoja podeželja ter skladnosti s pravnim redom EU. Projekt bo podpiral vzpostavitev sistema Geo Aid special application (GSAA), razvoj postopkov in usposabljanj za zaposlene ter izboljšanje informacijske varnosti v skladu s standardoma ISO 27001 in 27002. Poleg tega bo krepitev zmogljivosti sektorja za računovodstvo, proračun in izvrševanje prilagojena finančnemu poslovodenju sredstev EU, predvsem z novim modelom izvajanja skupne kmetijske politike (SKP). Projekt bo omogočil oceno in nadgradnjo informacijskih rešitev za finančni sektor ter usposabljanje zaposlenih v MAFWM za popolno operativnost plačilne agencije.

Soglasje Vlade k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 

Vlada je na seji soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške.

Predlagani amandmaji so bili pripravljeni glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z dne 21. 6. 2024.