Skoči do osrednje vsebine

Z digitalizacijo poslovanja sodišč s strankami do učinkovitejšega in dostopnejšega sodnega varstva

Predlog za dopustitev revizije se v postopkih, v katerih zakon omogoča dopuščeno revizijo po pravilih zakona, ki ureja pravdni postopek, od danes dalje lahko vloži v elektronski obliki.

Posledično to pomeni, da lahko stranke predloge za dopustitev revizije v pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih, postopkih pred upravnim sodiščem in tudi postopkih, ki tečejo pred delovnim in socialnim sodiščem, vložijo (tudi) v elektronski obliki. Od danes se v postopku zaradi insolventnosti začnejo uporabljati tudi zakonske določbe, ki omogočajo revizijo v postopkih zaradi insolventnosti.

Digitalizacija pravosodja je ena od ključnih prioritet Ministrstva za pravosodje, saj digitalizacija prispeva k uspešnosti pravosodnega sistema in je zelo učinkovito orodje za lažji dostop strank do sodišč in izboljšanje kakovosti sodnega varstva. V okviru sodstva vseskozi poteka stalen razvoj informacijskih rešitev in nadgradenj informacijskega sistema za podporo elektronskega poslovanja sodišča s strankami. Pandemija covid-19 pa je v ospredje postavila potrebo po tem, da se reforme modernizacije na tem področju še pospešijo.

Ministrstvo za pravosodje na področju digitalizacije poslovanja sodišč s strankami in drugimi udeleženci sodnih postopkov tesno sodeluje z Vrhovnim sodiščem (VSRS) tako z vidika zagotavljanja verodostojnih splošnih informacij o sodnih postopkih, ki so dosegljive na spletnem portalu Na sodišču, kot tudi z vidika samega elektronskega poslovanja v posameznem sodnem postopku, ki stranki omogoča elektronsko vložitev vloge in možnost udeležbe pri procesnih dejanjih prek avdio-video konference, s katero ta učinkoviteje uresničuje pravico do sodnega varstva, bodisi jim zagotavlja lažjo in hitrejšo seznanitev z vsebino končne sodne odločitve.

Že vrsto let je strankam omogočeno elektronsko poslovanje na področju izvršilnega in zemljiškoknjižnega postopka, v postopkih zaradi insolventnosti in v registrskem postopku. Informacije o poteku teh postopkov so dostopne tudi prek Portala e-Sodstvo in uradnih javnih objav na spletnih straneh AJPES. Preglednejši in učinkovitejši izvedbi javne dražbe v izvršilnem postopku je, prav zaradi boljših možnosti poplačila terjatev upnikov, namenjen spletni portal Sodnedrazbe.si, ki podpira iskanje prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb v izvršilnih postopkih.

Od začetka letošnjega leta je bilo elektronsko poslovanje sodišč s strankami razširjeno tudi na druge sodne postopke. Omogočeno je vlaganje vlog, listin in pisanj po elektronski poti prek portala e‑sodstvo ter vročanje po elektronski poti v zapuščinskih postopkih, v postopkih za pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj, v postopkih za dovolitev sklenitve zakonske zveze, v postopkih v zakonskih sporih, v postopkih za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva, v postopkih za varstvo koristi otroka, v postopkih o stanovanjskem varstvu ob razvezi zakonske zveze in v postopkih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.

V zadnjih letih so bila v podporo poslovanju sodišč usmerjena velika prizadevanja, da se vpeljejo tudi druga digitalna orodja, katerih namen je povečanje učinkovitosti sodnega varstva, učinkovitosti sodišč in razbremenitev sodnega osebja ter s tem, kar je ključno, zagotavljanje hitrejšega poslovanja s strankami in s tem strankam zagotoviti učinkovitejše sodno varstvo (elektronski spis, elektronski vpisniki, snemanje glavnih obravnav, projekt TIPKO).

Digitalizacija pravosodja ostaja ena od prednostnih nalog Ministrstva za pravosodje tudi v prihodnje, saj verjamemo, da strankam omogoča učinkovitejše in dostopnejše sodno varstvo ter obenem prispeva h krepitvi pravosodnega sistema in uresničevanju načel pravne države, ki je ena od temeljnih vrednot Evropske unije.