Skoči do osrednje vsebine

Minister za javno upravo mag. Props na regijskem obisku vlade v Posavski regiji

Minister za javno upravo mag. Franc Props se je v okviru vladnega obiska srečal s predstavniki lokalne oblasti ter vodstvi upravnih enot Posavske regije. Omenjeni terenski delovni obisk je predstavljal tudi priložnost za srečanje s predstavniki Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Posavja.

Andreja Pavlin in Tjaša Penev, predstavnici Zavoda Dobra družba, ki skrbi za krepitev, povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij ter sodelovanje pri pripravi in izvedbi politik z namenom zastopanja interesov nevladnih organizacij, sta ministru mag. Propsu ter državnemu sekretarju Juretu Trbiču predstavili raznovrstne dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Posavja. Ministru sta podrobneje predstavili rezultate v lanskem letu zaključenega projekta Vprašaj državo, kjer skupaj Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta spodbujajo večjo dostopnost občanov in državljanov do informacij javnega značaja. Projekt je bil sofinanciran s pomočjo Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023. Kot partner so pomagali Romskemu društvu Novo življenje Brežice pri udeležbi na javnem razpisu Ministrstva za kulturo s projektom Ohranjam romski jezik in se učim slovenskega. V sklopu projekta je bilo izvedenih 12 bralno-ustvarjalnih delavnic za skupno 20 romskih otrok iz romskega naselja Gazice.

Minister je pohvalil veliko število nevladnih organizacij, ki so organizirane v Posavju, in njihov doprinos k izboljšanju kakovosti življenja. Predstavnicama regionalnega stičišča je napovedal objavo javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij. Z njim bodo v obdobju 24 mesecev sofinancirana trajnostno naravnana delovna mesta, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinanciranih bo skupaj 180 delovnih mest, in sicer 120 na področju nevladnih organizacij ter 60 za mentorje in koordinatorje prostovoljstva.

Program regijskega obiska v Posavju se je nadaljeval s srečanjem ministra ter državnega sekretarja s podžupani Brežic, Sevnice, Radeč in Bistrice ob Sotli ter direktoricami občinske uprave Krško in Kostanjevica ob Krki. Rdeča nit pogovora med delegacijo Ministrstva za javno upravo ter predstavniki lokalnih oblasti je bila predstavitev novele Zakona o financiranju občin. Minister je zbranim podrobneje pojasnil ključne spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin, saj je Ministrstvo za javno upravo na podlagi predlogov nekaterih – predvsem mestnih in večjih občin – ter v sodelovanju z Ministrstvom za finance in z reprezentativnimi združenji pripravilo dopolnitev zakona, da zdaj začasno rešitev, ki občinam na podlagi dogovora o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki ga je sklenila Vlada Republike Slovenije z združenji, omogoča dodatna sredstva, določa kot trajno. V letošnjem letu to predvideva  znesek dodatnih 24 milijonov evrov, ki pa se bo skladno z rastjo primerne porabe povečeval. Ta ukrep predvideva zagotovitev dodatnih sredstev ob upoštevanju odhodkov, ki jih imajo občine zaradi višjih stroškov, med drugim tudi zaradi višanja plač zaposlenih. Prav slednje na občine z več zaposlenimi učinkuje bolj kot na manjše občine, so se strinjali tudi navzoči predstavniki občin. Predstavnike občin je seznanil še s spremembo določb, ki urejajo sofinanciranje občin z romskimi naselji, in utemeljil razloge, da bodo v prihodnje občine sredstva, ki jih prejemajo, morale porabljati namensko in o tem poročati.

Za Vlado dr. Roberta Goloba je prioritetnega pomena tudi krepitev finančne avtonomije občin, zato je minister dodal, da so v proračunu za leto 2024 – poleg sofinanciranja italijanske in madžarske narodne skupnosti – zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje 25 občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo v višini 8,6 milijonov evrov.

Minister mag. Props se je v nadaljevanju na skupnem sestanku, ki je potekal na Upravni enoti Krško, sestal z načelnico in načelnikoma upravnih enot, ki delujejo na posavskem območju, to so Upravna enota Krško, Brežice in Sevnica. Ministru in državnemu sekretarju so načelniki predstavili dobro medsebojno sodelovanje, pa tudi pomoč med posavskimi upravnimi enotami, kjer med zaposlenimi poteka tudi izmenjava strokovnih znanj. Pri tem so ministra seznanili z ažurnim reševanjem upravnih zadev, med katerimi v največji meri izstopajo upravne zadeve s področja tujcev. Vpliv stavke čutijo na Upravni enoti Sevnica, kjer ne stavkajo, imajo pa zato večji priliv strank iz drugih območij, na Upravni enoti Brežice in Krško pa stavki navkljub opravljajo zaposleni svoje poslanstvo in nudijo strankam servis, ki jim je potreben brez večjih posebnosti.

Načelnik Upravne enote Krško Jurij Klakočar je ob ogledu upravne enote navedel, da so bila v zaključku preteklega leta urejena premoženjsko pravna razmerja med Mestno občino Krško in Ministrstvom za javno upravo, tako da so sedaj vsi prostori upravne enote v lasti Republike Slovenije. V nadaljevanju pa se načrtuje tudi energetska in notranja obnova objekta s predvidenim zaključkom v letu 2025, prav tako bo ministrstvo sofinanciralo energetsko prenovo občinske stavbe v Sevnici, kjer gostuje Upravna enota Sevnica.

Minister mag. Props ter državni sekretar Jure Trbič sta se srečala z zaposlenimi na Upravni enoti Krško. Le-tem je minister poudaril zavezo Ministrstva za javno upravo, da skupaj z njimi ter vodstvi upravnih enot prepoznajo izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Zavedajoč se velikega pripada upravnih zadev je Ministrstvo za javno upravo pristopilo tudi z dodelitvijo dodatnih kadrovskih kvot upravnim enotam v lanskem in letošnjem letu. Kadrovske okrepitve bodo pomembno doprinesle k učinkovitemu reševanju vlog, dodatno pa k pohitritvi reševanja upravnih zadev pripomore tudi izobraževanje in usposabljanja zaposlenih, poenoteno delovanje, vključno z modernizacijo upravnega poslovanja. Vse navedeno ima hkraten vpliv na zadovoljstvo zaposlenih, istočasno pa izboljšuje kakovost javnih storitev za prebivalce in gospodarske subjekte. Omenjene tematike so obravnavane tudi na koordinacijski skupini za modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot, katerih se za posavsko območje upravnih enot kot članica udeležuje načelnica Upravne enote Brežice Alison Teodorovič.

Popoldanski del regijskega obiska se je nadaljeval z vodenim ogledom Nuklearne elektrarne Krško za vladne predstavnike. Pred tem pa so predsednik Vlade dr. Robert Golob ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek položili temeljni kamen za skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.

Vladni obisk Posavja se je zaključil z zasedanjem terenske seje vlade, ki je prav tako potekala v Nuklearni elektrarni Krško.