Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za brezplačno izposojo prenosnih računalnikov je odprt do 22. junija 2024

V mesecu aprilu 2024 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, z možnostjo oddaje vlog od 22. aprila 2024 dalje. Na javni poziv se upravičenci še vedno lahko prijavijo.

Na javni poziv se še vedno lahko prijavijo osebe, katerih vsaj en otrok je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščene v prvi dohodkovni razred, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Če bo po 22. juniju 2024 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad še razpolagal z računalniško opremo, bo rok za prijavo podaljšan za en teden. 

Če bo oprema na voljo tudi po tem, bo objavljen poziv za dodelitev prenosnih računalnikov v brezplačno izposojo naslednji ciljni skupini, ki jo predvideva Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, to so upravičenci do otroškega dodatka iz drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda in z vsaj enim osnovnošolcem ali osnovnošolko. 

Zakon določa, da je izvedba javnega poziva in izdaja odločb vlagateljem v pristojnosti Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, ministrstvo pa izvaja logistične in strokovno – tehnične naloge povezane z razdelitvijo računalnikov. 

Natančne podatke o številu vlog in odločb imajo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki je izvajalec javnega poziva, skladno z zakonom. Ko bodo vročene pozitivne odločbe postale dokončne  (15 dni po vročitvi odločbe vlagatelju), bodo uporabniki prejeli prenosnike s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki izvaja logistične in strokovno – tehnične naloge povezane z razdelitvijo računalnikov. 

Da bi informacije o možnosti brezplačne izposoje dosegle upravičence, smo od objave Javnega poziva na ministrstvu izvedli več različnih aktivnosti,  in sicer, poslali smo dopise šolam, humanitarnim organizacijam, objavili več novic. 

Vabljeni, da nam pri obveščanju upravičencev pomagate tudi vi. 

Javni poziv in vlogo najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.