Skoči do osrednje vsebine

39. srečanje predstavnikov geodetskih uprav in regij iz območja nekdanje Habsburške monarhije

V češkem mestu Brno je v dneh od 14. do 16. maja 2024 potekalo 39. srečanje predstavnikov geodetskih uprav in regij iz območja nekdanje Habsburške monarhije (angleško 39th Conference of the Surveying and Mapping Authorities of Austria, Bosnia and Hercegovina, Croatia, Czechia, Friuli-Venezia Giulia, Hungary, Slovakia, Slovenia, Trentino and South Tyrol).

Srečanje z naslovom Pregled katastrskih podatkov ter druga orodja in metode za posodabljanje vsebine katastra (angleško Revision of Cadaster Data and other Tools and Methods for Updating Cadaster Content) je organizirala češka geodetska uprava (angleško Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre - ČÚZK).

Srečanja smo se udeležili tudi predstavniki Geodetske uprave Vasja Kavčič, Jože Dajnko in Dominik Zupan. Uvodni nagovor je imel predsednik ČÚZK ing. Karel Štencel. Predstavil je splošne podatke o češkem katastru, strukturo državne geodetske uprave, njihove naloge in področja dela. Podrobneje je predstavil njihov najnovejši projekt vzpostavitve digitalnih tehniških kart, ki bodo zajemale prostorske in atributne podatke o gospodarski javni infrastrukturi. Češki predstavnik Martin Raška je govoril o reviziji njihovega katastra. Za primerjavo je predstavil postopek nove izmere, glavne poudarke pa je namenil izvajanju revizije katastra, kjer za določitev poteka mej upoštevajo predvsem dejansko stanje na terenu. Zaznana odstopanja med podatki katastra in stanjem v naravi odpravljajo v sodelovanju med pristojnimi organi in lastniki, nerešena razhajanja pa v katastru označijo z javno vidno posebno oznako.

Ernst Brandstötter je predstavil avstrijske metode za izboljšanje kvalitete katastrskih map v odvisnosti od kakovosti izvornih map in razpoložljivih podatkov ter novo digitalno storitev vrednotenja zemljišč. Madalina Gaina pa je predstavila postopek oddajanja elektronskih vlog avstrijski geodetski upravi, ki je v zadnjem času v porastu, saj je občutno poenostavil način vlaganja zahtev in zagotovil avtomatiziran prenos v zemljiško knjigo.

Martina Nemet je v splošnem predstavila hrvaški katastrski sistem. Večji del države pokriva homogeniziran kataster. Predstavljen je bil postopek vzdrževanja z rednimi geodetskimi postopki na zahtevo strank, V okviru večletnega načrta katastrskih izmer gradbenih območij za obdobje 2021-2030 pa veliko pozornosti namenjajo novim izmeram, ki jih pogodbeno izvajajo geodetska podjetja.

Slovakinja Martina Behuliaková je predstavila aktivnosti pri dolgoročnem cilju izdelave vektorskih katastrskih map – VKMi, ki jih izvajajo ob upoštevanju geodetskih meritev na območjih, kjer so izvorne karte ustrezno vzdrževane in podatki omogočajo zadovoljivo transformacijo in implementacijo. Na Slovaškem trenutno testirajo uporabo fotogrametričnega in laserskega skeniranja za določanje parcelnih mej in geodetsko kontrolo z namenom priprave smernic za ustrezno uporabo sodobnih tehnologij v vsakodnevnih katastrskih postopkih.

 Vasja Kavčič z Geodetske uprave je predstavil vzdrževanje slovenskega katastra nepremičnin. Za uvod je omenil redne katastrske postopke, prevzemanje podatkov iz drugih evidenc in druge metode vzdrževanja podatkov, prikazal rezultate projekta vektorizacije etažnih načrtov in avtomatske identifikacije stavb v povezavi z opozorilnim sistemom, več poudarka pa je namenil sami kvaliteti katastra in odkrivanju neskladij oziroma napak z izvajanjem rednih kontrol v novi informacijski rešitvi Kakovost. V zaključku je pogled usmeril v cilj, ki je zmanjševanje števila napak v katastru s stalnimi izboljšavami kontrol in pravočasno zaznavanje ter odprava napak. Vasja je suvereno predstavil naš napredek in Slovenijo postavil za zgled v kar nekaj vidikih.

Gyula Iván je na temo posodabljanja in upravljanja madžarskega katastrskega sistema predstavil ključne dejavnike za vzdržen prostorski razvoj. Kot glavno vodilo vzdrževanja katastra je omenil rabo zemljišč, ki se skozi čas lahko spreminja, kar vodi v potrebo po spremembah v katastru. Predstavil je tudi instrument javne razgrnitve v postopku vzdrževanja katastra.

Tretji dan se je začel s predstavitvijo Italije – regije Južna Tirolska in Trentino. Za vzdrževanje katastra se poslužujejo klasičnih in sodobnih metod. Izvajajo nadgradnjo globalnega navigacijskega satelitskega sistema - GNSS  na območju, s katerim želijo povečati pokritost s signalom in izboljšati točnost in natančnost meritev. Naslednji projekt v teku je masovni zajem prvotnih registrov, ker se srečujejo s problemom izgubljenih kasnejših podatkov in elaboratov. V regiji Trentino pa so vzpostavili preko spleta javno dostopno dokumentacijo katastrskega arhiva (angleško Historical kat). S participativnim pristopom lahko registrirani uporabniki dopolnjujejo podatke o mejah (na primer s fotografijami mejnih znamenj). S predstavitvijo na temo učinkovitosti upravljanja z zemljišči je nadaljeval Piermassimo Pavese z Agenzia delle Entrate. V Italiji imajo tri različne sisteme vodenja lastništva, kar predstavlja velik izziv za povezovanje med sistemi. Uporablja se spletna informacijska rešitev SISTER, ki združuje podatke zemljiškega katastra in katastra stavb, služi pa tudi kot osnova za davke, povezane z nepremičninami. Prikazana je bila tudi povezanost katastrskih podatkov s podatki o lastnikih in pravicah na nepremičninah.

Slobodanka Ključanin je predstavila metode in aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem katastra v Bosni in Hercegovini. Za večinski del države so bile v preteklosti izvedene nove izmere. Ker pa se raba tal skozi čas spreminja, v zadnjem času izvajajo postopke obnove katastrske izmere, ki je bil podrobneje predstavljen. Na podlagi fotogrametričnega zajema podatkov glede na dejansko rabo prostora na novo definirajo potek meja, da ustreza dejanskemu stanju na terenu, na koncu pa opravijo javno razgrnitev.

Po končanih prezentacijah smo se odpravili na obisk katastrskega urada v Brnu, kjer smo si ogledali arhiv, direktor katastrskega urada Josef Kamera pa nam je za zaključek srečanja predstavil organizacijsko strukturo in ključne naloge v pristojnosti njihovega urada, na kratko pa je povedal še nekaj o zgodovini stavbe, kjer imajo svoje prostore.

Konferenca je ponudila vpogled v različne načine vodenja katastra po celi regiji. Zanimivo je bilo poslušati in videti, kako je vsaka država ubrala svojo smer, čeprav izhajamo z iste osnove. Z razvojem tehnologij so se spremenili tudi geodetski postopki. Vsaka država stremi k temu, da bi bila v koraku s časom, vendar pa tehnološki napredek ni vse. Zavedati se je potrebno kakovosti osnovnih podatkov in tehnologijo uporabiti v smeri njihove izboljšave. Na konferenci smo uvideli, da je to zavedanje na visoki ravni, zato v prihodnost zremo s pričakovanjem, kaj dobrega bo prinesel napredek.