Skoči do osrednje vsebine

Ministrica predstavila glavne ugotovitve cenilnega poročila za stavbo na Litijski 51

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je danes predstavila glavne ugotovitve cenilnega poročila za poslovno stavbo na Litijski cesti 51, katerega je naročilo Državno odvetništvo Republike Slovenije, izdelalo pa Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko (SICGRAS).

Ocenjena vrednost nepremičnine v cenitvenem poročilu, ki predstavlja tržno vrednost nepremičnine na dan 28. december 2023, znaša 6.000.000 evrov. DDV se za nakup tovrstnih nepremičnin ne plača, plača se le davek na promet nepremičnin v višini dveh odstotkov.

Pri oceni vrednosti je v izvedeniškem poročilu upoštevana tudi vrednost stavbne pravice za 85 parkirnih mest v sosednji stavbi. Iz pridobljenih dovoljenj in listin je namreč razvidno, da je bilo del stavbnega zemljišča, na katerem stoji stavba Litijska cesta 53, v času izdaje lokacijskih, gradbenih in uporabnih dovoljenj za gradnjo stavbe Litijska cesta 51, pripadajoče zemljišče te stavbe. »V primeru, da se pravno uredi pravica do pripadajočega zemljišča, ki predstavlja to stavbno pravico, in se tako zagotovi 85 parkirnih mest za motorna vozila in 62 parkirnih mest za kolesa, da se pridobi manjša parcela, in da se uredi vse potrebno za ponovno priključevanje stavbe na infrastrukturo, bo imela Litijska 51, kljub spremembam na funkcionalnem zemljišču, vse lastnosti, ki so določene v veljavnem prostorskem planu,« je dodala ministrica.

Stavbi so leta 2015 zaradi neplačevanja elektrike le-to izklopili. Od takrat naprej ni imela več pogojev za uporabo. Stavba je bila tudi nezaščitena, izpostavljena je bila zatekanju meteorne vode skozi odprta okna, ima poškodovana stekla, stavbno pohištvo in poškodovano hidroizolacijo na strehi, iz nje so bili ukradeni materiali in deli inštalacij. Glede na to, da se stavba toliko časa ne uporablja, se pojavlja tudi dvom o ustreznosti priložene energetske izkaznice.

Armiranobetonska konstrukcija objekta pa je nepoškodovana, tudi jeklena konstrukcija kvalitetno izvedena in je brez povesov, potrebno pa je njeno temeljiti čiščenje. So pa v celoti poškodovane talne in stropne obloge, prav tako inštalacije, svetlobna kupula na strehi, ki je pokrivala atrij.

Iz izdelanega izvedeniškega mnenja izhaja, da bi za namestitev arhivov, knjižnice, regalov z akti, ipd. novi uporabnik lahko uporabljal prostore v kleti in zaklonišču, ter na plošči nad zakloniščem, ne pa po posameznih etažah. Po oceni izvedencev znašajo stroški obnove skupaj 5,55 milijonov eurov.

Kar se tiče površin, je ministrica opozorila na zahteve javnega naročila Ministrstva za pravosodje z dne 28. junija 2023, kjer je bil kot pogoj in zahteva ponujenih prostorov naveden kriterij v zvezi s površino prostorov, in sicer, da je skupna potrebna površina poslovnih prostorov (oziroma skupna potrebna uporabna površina) z upoštevanimi minimalnimi zahtevami po površini pisarn oziroma delovnih prostorov in z vključenimi površinami drugih prostorov (brez upoštevanih površin notranjih komunikacij, sanitarij in čajnih kuhinj), ki bodo v izključni uporabi bodočega lastnika, ocenjena na okvirno 5000 kvadratnih metrov. »Na podlagi popisanih površin je razvidno, da je prostorov v stavbi, ki ustrezajo razpisnemu kriteriju bistveno manj, več kot 40 odstotkov manj,« je povedala ministrica. In dodala: »Nakup stavbe na Litijski sicer preverja Nacionalni preiskovalni urad, vendar pa je moja dolžnost, da na podlagi vseh navedb v cenilnem poročilu, tudi sama podam kazensko ovadbo.«

Nadaljnji koraki

V Aneksu številka 1 k prodajni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo kupec prevzel nepremičnino v posest v roku petih delovnih dni po prejemu ponovljenih izmer in nove cenitve. V ta namen je ministrstvo pooblaščenko prodajalca v petek, 26. aprila 2024 seznanilo, da je s strani Državnega odvetništva prejelo naročeno cenitev, s čimer so izpolnjeni pogoji za primopredajo predmetne stavbe, in za datum primopredaje predlagalo 7. maj 2024.

Po prevzemu predmetnega objekta bo ministrstvo začelo izvrševati upravljavska upravičenja na tem objektu in njemu pripadajočih zemljiščih, kar pomeni, da bo poskrbelo za pravno in funkcionalno urejenost nepremičnine. Prioritetna naloga ministrstva pa je zagotoviti ustrezno zavarovanje in varovanje predmetne stavbe, za kar je ministrstvo že začelo ustrezne postopke.

V nadaljevanju objavljamo cenilno poročilo in popravek le-tega, pogodbo o nakupu, ter aneks št. 1 k prodajni pogodbi - kot informacijo javnega značaja.