Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za šport za vključitev športa v Nacionalni program vzgoje in izobraževanja

Danes se je sestal Strokovni svet za šport. Seznanil se je z aktivnostmi za vključitev športa v osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja ter predlog Nacionalnega programa za mladino 2023–2033. Obravnaval je predloge Komisije za športno infrastrukturo ter se seznanil s priporočilom Zagovornika načela enakosti v zvezi z odpravo starostnega pogoja za registriranje športnikov.
člani sveta za omizjem, v ozadju zastave
1 / 4

Strokovni svet se je seznanil z osnutkom predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, ki ga je na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI).  Predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in k trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega vrtca in šole ter se občutljivo in prožno prilagaja na izzive sodobne družbe. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je na MVI naslovilo dopis v katerem podpira predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) za vključitev športa v Nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo ocenjuje, da lahko šport predstavlja protiutež pretirani uporabi tehnologije in sedečemu načinu preživljanja prostega časa, vrednote športa pa pomembno prispevajo k privzgoji vrednot, kot je zdrav življenjski slog, pri otrocih.

MVI je MGTŠ v medresorsko usklajevanje posredovalo tudi predlog Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032. Cilj Nacionalnega programa za mladino je zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Tudi v tem primeru je MGTŠ na MVI naslovilo dopis, s katerim je med drugim predlagal, da se športna dejavnost umesti v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2033. Zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima šport za mladostnike, naj bo šport vključen v ustreznem obsegu in na način, ki bo omogočil, da bo športna dejavnost lahko izpolnjevala svoje poslanstvo, namen in cilje. V prilogi dopisa smo na MVI naslovili predlog z umeščenimi vsebinskimi popravki s področja športa in gibalnih dejavnosti.

Komisija za športno infrastrukturo je predlagala, da se v javne razpise za športno infrastrukturo dodajo klavzule, da je financirana oziroma sofinancirana infrastruktura v določenem delu kapacitet prednostno namenjena izvajanju državnih in občinskih športnih programov ter da se to upošteva tudi pri ocenjevanju vlog. Predlagala je, da ministrstvo pristojno za šport ažurira razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter da se v ta razvid doda tudi športno infrastrukturo javno-zasebnega partnerstva in zasebno športno infrastrukturo. Dogovorjeno je, da ministrstvo predstavi prenovljen razvid po koncu aprila. Prav tako je dogovorjeno, da ministrstvo v času priprave novih razpisov opravi posvetovanje s strokovnim svetom.

Strokovni svet se je seznanil s priporočilom Zagovornika načela enakosti v zvezi z odpravo starostnega pogoja za registriranje športnikov in pozval OKS-ZŠZ, ki je pripravljavec Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, da v najkrajšem možnem času predlaga rešitev.  

Strokovni svet je podal tudi pozitivno mnenje k dopolnitvi Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za področje športne vzgoje otrok in mladine za leto 2024. Na podlagi te dopolnitve se Letni program športa 2024 za področje športne vzgoje otrok in mladine poveča za 685 tisoč evrov. Pozitivno mnenje je podal tudi na delni Letni program športa za področje športne vzgoje otrok in mladine v Republiki Sloveniji za leto 2025. Tega je pripravilo MVI v vrednosti milijon evrov. Sprejem delnega programa je potreben, ker je izvajanje programa v oddelkih z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah vezano na šolsko in ne na koledarsko leto. Javni razpis za sofinanciranje tega programa je potrebno objaviti najkasneje do začetka meseca maja, šole pa morajo biti o izbiri in sofinanciranju obveščene pred koncem junija, ko načrtujejo letne delovne načrte za naslednje šolsko leto. Zato je MVI, enako kot v letu 2024, v skladu z navedenim pripravilo predlog delnega Letnega programa športa 2025 za področje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah in ga posredovalo v mnenje Strokovnemu svetu.