Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Odlok za uporabo sredstev kmetijske rezerve za leto 2024 zaradi poplav in plazov v letu 2023

Vlada je na včerajšnji seji izdala Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023. Gre za pravno podlago za začetek izplačil kmetom iz kmetijske rezerve za leto 2024. Za ta namen je predvidenih nekaj manj kot 8,6 milijona evrov evropskih sredstev.
Pogled na kmetijske površine po poplavah.

Poškodovana kmetija v Savinjski regiji | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Slovenija je med 3. in 4. avgustom 2023 zabeležila izjemne količine padavin in hudih neviht, ki so povzročile zemeljske plazove in poplave, ki so negativno vplivale na velik del kmetijskih zemljišč. Poplave in plazovi so prizadeli 183 slovenskih občin od 212-ih, pri čemer v 104 občinah v večjem obsegu. Skupna škoda se ocenjuje na 237 milijonov evrov, kjer je vključena škoda na kmetijskih gospodarstvih, kmetijskih posevkih, stavbah, poginuli živini, vključno z ribami, na kmetijskih zemljiščih, posevkih, zalogah, strojih in opremi. Nastala je tudi večletna škoda zaradi uničenega travišča in na hidromelioracijskih sistemih.

Sprejeti odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih zemljiščih ter kmečkih in poslovnih stavbah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije z dne 15. decembra 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadele naravne nesreče v Grčiji in Sloveniji.

Podlaga za oblikovanje ukrepa finančne pomoči je pregled prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Upravičenec mora izpolnjevati te pogoje: 

  • v letu 2023 je oddal zbirno vlogo v skladu uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023,
  • v letu 2022 je dosegel vsaj 100.000 evrov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • utrpel je škodo, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022,
  • na dan 4. avgusta 2023 je kot nosilec vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • škoda, nastala na kmečkih ali poslovnih stavbah in na kmetijskih zemljiščih, je vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Za finančno pomoč po tem odloku se zagotovijo sredstva v višini nekaj manj kot 8,58 milijona evrov iz naslova Evropske unije.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo pred izvedbo plačil pregledala zneske pomoči, ki so jih upravičenci že prejeli iz naslova zavarovanj, zakona, ki ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, odloka, ki ureja zagotavljanje nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah, in iz naslova proračuna lokalnih skupnosti ter ocenjeno vrednost nepremičnine s kmečko oziroma poslovno stavbo za odstranitev iz 151.a člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V primeru prejetih sredstev iz navedenih virov se pomoč, ki se izplača v skladu s predlogom odloka, ustrezno zniža.