Skoči do osrednje vsebine

Vlada dala soglasje k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2024

Finančni načrt je pripravljen na podlagi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj, na oceni realizacije poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2023 in določila Zakona o fiskalnem pravilu o najvišjem obsegu izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2024 v višini 5,35 milijarde evrov.

Potrjen finančni načrt vključuje tudi učinke ukrepov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, in sicer na področju načrtovanih odhodkov za nadomestila in za zdravstvene storitve ter transferna sredstva iz državnega proračuna na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025.

Prihodki ZZZS so v letu 2024 načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov, kar je za milijardo evrov več od ocene prihodkov za leto 2023. Načrtovana višina prihodkov je od ocenjenih prihodkov ZZZS v letu 2023 nominalno večja za 23,7 odstotka predvsem na račun prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS in uvedbe novega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP).

Skupni odhodki ZZZS so v letu 2024 načrtovani v višini 5,34 milijarde evrov. V primerjavi z ocenjenimi odhodki za leto 2023 so nominalno večji za 21,3 odstotka prav tako zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja na ZZZS in plačila polne vrednosti zdravstvenih storitev (brez tega bi nominalna rast znašala 4,2 odstotka).

Od skupnih odhodkov jih je največ načrtovanih za zdravstvene storitve, in sicer v višini 3,52 milijarde evrov, kar predstavlja 65,9 odstotka vseh odhodkov. Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva so načrtovani v višini milijarde evrov (18,9 odstotka vseh odhodkov), odhodki za zdravljenje v tujini in odhodki na podlagi mednarodnih sporazumov so načrtovani v višini 99,3 milijona evrov (1,9 odstotka vseh odhodkov). Sredstva za denarne dajatve predstavljajo 12,1 odstotka vseh odhodkov (644,7 milijona evrov). Največji del predstavljajo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, ki so načrtovana v višini 641,8 milijona evrov. Sredstva za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela za leto 2024 vključujejo dodatna sredstva v višini 10,4 milijona evrov iz naslova dviga minimalne plače v letu 2023. Načrtovani investicijski odhodki znašajo 5,4 milijona evrov, gre za sredstva, ki jih ZZZS nameni za nakup računalniške in druge opreme, zgradb in prostorov ter stroške investicijskega vzdrževanja.

Zaradi omejenega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2024 in lastnih virov bo ZZZS prenesel plačilo 39 milijonov evrov zapadlih obveznosti iz leta 2024 v leto 2025, s čimer je finančni načrt uravnotežen, odhodki pa so načrtovani v okviru načrtovanih prihodkov.