Skoči do osrednje vsebine

Kakšni so postopki v zvezi z izplačili na podlagi covid-19 zakona

Pristojni prekrškovni organi pričeli s pošiljanjem informativnih izračunov upravičencem po Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 (ZUVPNB).

Kot je znano, ZUVPNB za določen krog kaznovanj za prekrške, izrečene v zvezi z odloki Vlade v času ukrepanja proti epidemiji covida-19, določa ustavitev teh postopkov, izplačilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi.

Storilci prekrška bodo informativne izračune prejeli po pošti. Če storilec prekrška informativnemu izračunu ne ugovarja, informativni izračun s potekom roka za ugovor velja za pravnomočno odločbo o izplačilu. Ugovor je sicer mogoče vložiti v 15-ih dneh od vročitve informativnega izračuna. 

V primeru vložitve ugovora zoper informativni izračun, bo pristojni prekrškovni organ o pravicah iz ZUVPNB odločil z odločbo o izplačilu, zoper katero je dovoljena pritožba v 15-ih dneh od njene vročitve na pristojno ministrstvo. Zoper odločbo o izplačilu, ki jo izda pristojno ministrstvo, pa je mogoče vložiti tudi tožbo v upravnem sporu na Upravno sodišče Republike Slovenije, zato drugi odstavek 18. člena ZUVPNB, z namenom doseči čim prejšnje izplačilo, določa, da se lahko storilec prekrška po vročitvi odločbe pristojnega ministrstva pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem ministrstvu odpove pravici do vložitve tožbe v upravnem sporu. Tako odločba prekrškovnega organa postane pravnomočna z dnem, ko se storilec prekrška odpove tej pravici.

Pristojni prekrškovni organ odločbo o izplačilu posreduje v izplačilo Finančni upravi Republike Slovenije v petih delovnih dneh od pravnomočnosti odločbe, ta pa bo izplačila izvrševala v naslednjih rokih:

  • za odločbe o izplačilu, za katere se popolni podatki pošljejo od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
  • za odločbe o izplačilu, za katere se popolni podatki pošljejo od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.