Skoči do osrednje vsebine

Vabimo vas k javni razpravi o Osnutku priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo

Evropska agencija za kemikalije (angleško European Chemical Agency - ECHA) poziva vse zainteresirane, da do 7. maja 2024 posredujejo svoje pripombe na osnutek priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo.

Osnutek vsebuje naslednje snovi: melamin, barij-diborov tetraoksid, bis(2-etilheksil) tetrabromftalat (z vsemi izomerami in/ali njihovimi kombinacijami), difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid in S-[triciklo[5,2,1,O'2,6]deka-3-en-8(ali 9)-il O-(izopropil ali izobutil ali 2-etilheksil) O-(izopropil ali izobutil ali 2-etilheksil) ditiofosfat.

Prejete pripombe in informacije iz javne razprave bo Odbor držav članic pri ECHA upošteval pri pripravi končnega priporočila in ga posredoval Evropski komisiji, ki bo pripravila končni seznam za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo. Več o postopku avtorizacije v skladu z uredbo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) najdete na spletni strani Postopek za avtorizacijo - ECHA . 

Javna obravnava osnutka priporočila se bo zaključila 7. maja 2024.

Podrobnosti in obrazec za pripombe so na voljo na spletni strani Osnutek priporočila za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo in posvetovanje - ECHA (v angleščini).