Skoči do osrednje vsebine

Ali je elektromagnetno sevanje mariborskih transformatorskih postaj v dovoljenih okvirih

Elektro Maribor je izpolnil ukrep inšpektorja za okolje, da mora izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja za visokonapetostne transformatorje, katerih nazivna napetost je med 1 kilovoltom (kV) in 110 kV in so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem in ga o tem obvestiti.

V letu 2020 je takratni Inšpektorat za okolje in prostor začel akcijo usmerjenih nadzorov virov elektromagnetnega sevanja (EMS), ki morajo zagotoviti prve meritve elektromagnetnega sevanja. V akciji se je preverjalo, ali so bile te meritve opravljene za visokonapetostne transformatorje, katerih nazivna napetost je med 1 kV in 110 kV in so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem. Takšni transformatorji lahko predstavljajo pomemben vir EMS v okolju, zato so prve meritve pomemben podatek o tem, ali je njihovo obremenjevanje okolja z EMS v dovoljenih okvirih.

Območna enota inšpektorata Maribor je preverjala visokonapetostne transformatorje podjetja Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d. d.. Elektro Maribor upravlja s 2750 viri elektromagnetnega sevanja - transformatorskimi postajami, vendar je potrebno izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju le za tiste , ki so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem. Prve meritve EMS je potrebno opraviti med poskusnim obratovanjem ali v obdobju treh do devetih mesecev po zagonu.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotavljano, da zavezanec ni opravil prvih meritev elektromagnetnega sevanja v okolju za 706 novih ali rekonstruiranih transformatorskih postaj, ki so vir sevanja elektromagnetnega sevanja in ki po navedbi zavezanca sodijo v l. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Izdana mu je bila odločba, s katero mu je bila odrejena izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanja v okolju.

Konec lanskega leta je Elektro Maribor inšpektorju poslal seznam še zadnjih 234 visokonapetostnih transformatorjev z nazivno napetostjo med 1 kV in 110 kV, za katere so bile opravljene prve meritve elektromagnetnega sevanja.

Tako so bile v letih 2021, 2022 in 2023 opravljene meritve elektromagnetnega sevanje na 706 transformatorjih in pokazalo se je, da le eden od teh obremenjuje okolje čezmerno.